Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Bestuur

Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving (€ 200.000 incidenteel in 2020, 2021 en 2022, nadeel)

Wat te bereiken?

Inwonersparticipatie en overheidsparticipatie is ingebed als werkwijze in het hoofd, hart & beleid van het college en ambtelijke organisatie. In het coalitieakkoord “naar nieuwe verbindingen” is inwonersparticipatie en overheidsparticipatie een belangrijk uitgangspunt. Participatie is niet nieuw in onze organisatie. We kennen al vele geslaagde voorbeelden. Maar participatie is niet meer vrijblijvend en moet iets worden van de hele organisatie. Als gemeente geven wij vanzelfsprekend ruimte aan inwoners-, en overheidsparticipatie. We betrekken inwoners, wanneer relevant, bij de ontwikkeling van beleid en besluiten die hen aangaan (inwonersparticipatie). Wij zijn een mogelijkhedenmaker ook bij initiatieven uit de samenleving (overheidsparticipatie). Wij werken van buiten naar binnen. De logica van de inwoners staat centraal waarbij de Gemeente wel het algemeen belang blijft dienen. We leggen (nieuwe) verbindingen met de samenleving als motor voor onze beleidsvoornemens. Medewerkers en bestuur zijn voldoende toegerust om deze nieuwe rol, houding en werkwijze uit te kunnen voeren.

Hoe te bereiken?

We leven in een tijd waarin de maatschappij verandert naar een participatiesamenleving waarbij de invloed en betrokkenheid van inwoners groter wordt. Spannende ontwikkelingen die het handelen van de raad, het college en ambtenaren sterk beïnvloeden. De rol van de overheid verandert. Medewerkers en bestuur worden toegerust om deze nieuwe rol en bijbehorende houding en werkwijze eigen te maken.
We gaan op meerdere manieren aan de slag om onze doelstelling te bereiken:

 • Vanuit de raadsvisie op participatie worden twee een nota's opgesteld, één voor inwonersparticipatie en één voor overheidsparticipatie. Deze nota's bieden een kader en houvast voor iedereen die betrokken is bij beleidsvoornemens die leiden tot concrete plan- en beleidsvorming en het beantwoorden van initiatieven uit de samenleving.
 • We nemen tijdelijk een regisseur Inwonersparticipatie aan om de raadsvisie te implementeren. Medewerkers en bestuur worden toegerust op hun nieuwe rol, bijbehorende houding en werkwijze omschreven in de nota's. Het doel is dat de regisseur zichzelf weer overbodig maakt en inwonersparticipatie een integrale werkwijze wordt in alle lagen van de organisatie en het bestuur. Het gaat daarom om een tijdelijke functie.
 • We voegen een participatieparagraaf toe bij college,- en raadsvoorstellen. Zo wordt altijd aan de voorkant zorgvuldig afgewogen of participatie noodzakelijk is en of het voor de inwoners van toegevoegde waarde is. Als hierop het antwoord ja is wordt er gewerkt met startnotities en participatieplannen.
 • Medewerkers en bestuur worden getraind in:
  • theoretische en praktische kennis over participatie;
  • afwegen wanneer participatie wel en wanneer niet van toegevoegde waarde is;
  • werken met startnotities en participatieplannen;
  • omgevingsbewust denken en handelen;
  • communicatieve vaardigheden die nodig zijn om participatief te werken;
  • passende werkvormen kiezen bij het vraagstuk en de betrokkenen; (burgerschapsstijlen).
 • We maken middelen, die beschikbaar zijn om participatie te bevorderen, breder bekend in de samenleving (zoals het bewonersbudget van Samen Actief en andere fondsen voor overheidsparticipatie en de e-tool dronten.ikpraatmee.nl).
 • We maken meer gebruik van (digitale) inwonerspanels en stimuleren de komst van een Jeugdraad. Periodieke updates op plannen worden zoveel mogelijk inzichtelijk via de raadsapp en een module op de website.
 • We hebben de komende jaren tien experimenten, zoals themaplannen sociaal domein, de begrotingsmarkt en verlichting Meerpaalplein, op dit gebied uitgevoerd en zijn hierin een lerende organisatie.

Samenwerking met inwoners en partijen uit de samenleving

Wat te bereiken?

Om de samenwerking met inwoners en partijen uit de samenleving te faciliteren, is een kanteling nodig in houding en gedrag van de organisatie en ook een verandering van onze bestuursstijl. Het college streeft naar een netwerkstructuur waarin de gemeente zoveel mogelijk faciliteert, verbindt en mogelijk maakt.

Hoe te bereiken?

Op een vast moment per week bezoekt het voltallige college een organisatie, instelling, bedrijf of inwoners in de samenleving. De keuze rouleert per bestuurder. Afhankelijk van het thema gaat een betrokken ambtenaar mee om het bezoek te faciliteren.

Amendement uitbreiding griffie met 1 fte (€ 71.000 structureel, nadeel)

Wat te bereiken?

In het amendement is gesteld dat het takenpakket van de griffie al jaren toeneemt. Om de processen beter te stroomlijnen en fouten te voorkomen is extra secretariële ondersteuning nodig.

Hoe te bereiken?

Goede en efficiënte secretariële afhandeling van de stukkenstroom, brieven en informatie aan inwoners.

ga terug