Programma 6 Sociaal domein

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op verlening bijstand, activering & re-integratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang, en peuterspeelzaalwerk. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. Voor een dwarsdoorsnede van deze themaplannen verwijzen wij u naar de nieuwe Paragraaf sociale monitor.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 42.025

10,8 %

Baten

€ 10.330

2,7 %

ga terug