Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Het programma omvat het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. Voor een dwarsdoorsnede van deze themaplannen verwijzen wij u naar de nieuwe Paragraaf sociale monitor.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 15.752

4,0 %

Baten

€ 1.177

0,3 %

ga terug