Aanbiedingsbrief

1.1.1 Aanbiedingsbrief

Een gezonde financiële toekomst

Inleiding

De maatschappij beweegt. Dronten beweegt daarin mee, als onderdeel van het geheel. De overheid bepaalt en regelt minder dan vroeger. Meer mensen willen vaker meebepalen, meer zelf regelen en meer zelf doen. Tegelijkertijd worden hogere eisen gesteld aan de dienstverlening van de overheid: mensen willen snel contact en weten ambtenaren en bestuurders te vinden. Als college willen wij faciliteren, verbinden en mogelijk maken en tegelijkertijd het algemeen belang in de gaten houden.

Ons gezamenlijk vertrekpunt is dat we, naast de goede verbindingen die er al waren, op zoek willen gaan naar nieuwe verbindingen. Die nieuwe verbindingen willen we invullen als onderdeel van de samenleving. Samen maken wij de gemeente Dronten. Het streven is dat inwoners van Dronten gelukkig zijn en dat het in Dronten prettig wonen en werken is.

Wij zien het als onze opdracht en verantwoordelijkheid om Dronten mee te laten bewegen met de 21e eeuw. Met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers tijdig zien wat nodig is en resultaten boeken. Dat is een zoektocht. Om meer nieuwe verbindingen te maken en te houden, is het belangrijk dat inwoners, maatschappelijke organisaties, overheid en ondernemers nu al meer en beter samen optrekken met ontwikkelingen die ons raken, soms heel concreet en dichtbij, maar zeker ook voor onderwerpen die wat minder tastbaar zijn.

Samen willen wij met de samenleving een duidelijke koers bepalen, een sterke identiteit ontwikkelen, die past bij Dronten!

Financieel

Dronten is een financieel gezonde gemeente met een ruime reservepositie en een sluitende meerjarenbegroting. Daar is de afgelopen jaren hard voor gewerkt. In 2010 hadden we als gemeente Dronten nog een minimale reservepositie met daarbij de uitdaging om een structureel financieel tekort van € 4 miljoen in ons gemeentelijk huishoudboekje van financiële dekking te voorzien. Met daarop volgend, enkele jaren later, nog eens een structureel tekort van ruim € 2 miljoen, dat weggepoetst moest worden. Deze uitdagingen zijn we als gemeente steeds aangegaan en met het solide financiële beleid van de afgelopen tien jaar, zonder belastingverhogingen boven het inflatiepercentage, is dit gelukt.  

Het is ieder jaar weer een uitdaging om de ambities van raad en college uit te voeren en deze in te passen in het financiële kader: een sluitende meerjarenbegroting. Dat wordt de komende jaren steeds lastiger. Als gemeente hebben we nog steeds een goede financiële- en reservepositie. Echter, met name door omstandigheden van 'buitenaf', zoals de lagere uitkering uit het gemeentefonds, de cao voor gemeenteambtenaren, de financiële opgave van de veiligheidsregio en het abonnementstarief van de Wmo, zijn er inmiddels zoveel financiële uitdagingen, dat we deze niet meer volledig kunnen opvangen binnen onze beschikbare structurele begrotingsruimte.

Herijking

Bij de kadernota hebben we aangegeven dat we een herijkingsproces starten om de volledige begroting door te lichten. In dit proces zullen we kritisch kijken of we nog wel de goede dingen doen en of we dit efficiënt en doelmatig doen. Er is voor het jaar 2020 nog steeds een sluitende begroting; voor de jaren na 2020 niet meer. De algemene reserve heeft nog voldoende ruimte om tekorten in de meerjarenbegroting op te vangen. Het herijkingsproces is echter wel essentieel om een structureel sluitend financieel plaatje te houden zonder uit de reserves te hoeven putten. De raad krijgt in het najaar van 2019 een voorstel voor dit herijkingsproces. Vooruitlopend op het herijkingsproces wordt in deze begroting voorgesteld een bestemmingsreserve dekkingsreserve 2021-2023 in te stellen ter dekking van het tekort.

Macro economische analyse

Op dit moment zit de mondiale economie in een transitiefase. We zien een krimpende economie in landen om ons heen, stagnerende beurskoersen en diverse handelsoorlogen. Er zijn diverse scenario's denkbaar voor het effect hiervan op onze economie.
Een en ander zal vanzelfsprekend ook effect hebben op ons als gemeente Dronten. Daar waar mogelijk moeten we proberen zoveel als mogelijk nog te profiteren van de 'uitlopers' van de economische groei. Hierbij moet met name worden gedacht aan woningbouw en vestiging van bedrijven.
De Rijksoverheid heeft een investeringsfonds aangekondigd, dat bij de miljoenennota van financiële invulling is voorzien. Wat dit voor gevolgen heeft voor de hoogte van het gemeentefonds zal blijken uit de septembercirculaire. Tevens zullen wij, wellicht ook in financiële zin, moeten anticiperen op de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS-wetgeving.

Ambities voor 2020, samen met de samenleving

Bij de Kadernota 2020 en de Voortgangsrapportage 2019 hebben wij u aangegeven wat de ambities van dit college voor de komende jaren zijn. Deze ambities zijn vastgelegd in een collegeplanning, die in financiële zin, vertaald is in de genoemde Kadernota. Zo zal er de komende jaren onverminderd en intensief  aandacht zijn en blijven voor de informatieveiligheid en de gevaren van ondermijning. Er zal ingezet worden op de verdere  uitrol van het Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan en het Klimaatplan. De retailvisie zal in de vorm van uitvoeringsplannen van een nadere uitwerking worden voorzien. Het onderzoek naar de huisvesting van het primair onderwijs in Swifterbant zal opgestart worden evenals het participatieproces rondom bedrijventerrein Spelwijk. Het strandbeleid zal verder ontwikkeld worden. Binnen het sociaal domein zullen de noodzakelijke acties uitgevoerd worden waarmee we enerzijds goede zorg en ondersteuning kunnen garanderen en anderzijds de financiële tekorten tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Op het gebied van afval gaan we nog meer sturen op een nog betere afvalscheiding. We gaan vol de uitdaging aan om te komen tot een goede implementatie van de Omgevingswet.

Daarnaast zullen in 2020 een aantal reeds opgestarte zaken gerealiseerd zijn of gerealiseerd worden, zoals bijvoorbeeld het nieuwe zwembad, de woningbouw in het Hanzekwartier, de renovatie van De Zuid, de bouw van het MFC in Swifterbant, de bouw van het MFG2 in Biddinghuizen én de renovatie van ons gemeentehuis.

Tevens zullen we volop doorgaan met de uitvoering van een aantal door uw raad vastgestelde nota's, zoals de Sportnota en de Cultuurnota.

Een aantal ambities staat als PM post in deze begroting. Dat is gedaan omdat het voor nu nog niet mogelijk is een inschatting te doen van de incidentele investeringen die met deze ambities gepaard gaan. In de loop van het nieuwe begrotingsjaar zullen hiervoor separate voorstellen aan de raad worden gedaan.  

Vanzelfsprekend zullen we bij die zaken, waarbij de mening en/of inzet van de samenleving van belang is, die samenleving er ten volle bij betrekken.

Financieel perspectief

Uit het financieel meerjarenperspectief blijkt dat we de ondergrens van een sluitende begroting bereikt hebben. Hierop wordt, zoals aangegeven, geanticipeerd via het herijkingsproces.

De reservepositie is nog steeds meer dan goed. Door het feit dat we onze reserves goed gevuld hebben, kunnen we nu een aantal forse investeringen doen, die de begroting niet belasten. Genoemd kunnen worden de investering in de renovatie van het gemeentehuis en de investering in 'De Zuid'. Dit legt een aanvaardbaar beslag op onze reserves. Er blijft daarna nog voldoende buffer over voor de in de weerstandsparagraaf benoemde risico's.

Sinds jaar en dag hebben we als gemeente een financieringsoverschot. Wij kunnen tot nu toe onze investeringen financieren met onze eigen middelen. Dit is bijna uniek in gemeenteland. Door de substantiële onttrekking uit de reserves naderen we het omslagpunt, dat we op de kapitaalmarkt geld moeten aantrekken voor de financiering van toekomstige investeringen. Dit is niet bijzonder, maar in de situatie van Dronten wel het vermelden waard.

Resumerend kunnen we stellen dat we als gemeente Dronten nog steeds een solide financiële positie hebben, maar dat we wel politieke keuzes moeten maken om die solide positie ook voor de toekomst te kunnen waarborgen.

ga terug