Aanbiedingsbrief

Financiële hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Financieel is het doel een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat. Dat is het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven.
Het totaal aan meerjarige begrotingseffecten van deze Begroting 2020 is:

Meerjarige begrotingseffecten (x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

I

-9.667

-3.037

-670

361

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

S

399

-630

-679

-414

Totaal meerjarige begrotingseffecten

-9.268

-3.667

-1.349

-53

Financieel perspectief 2020-2023

2020

2021

2022

2023

(in € x 1.000)

Mutaties Programmabegroting 2020

S

-261

-368

-9

-62

Gevolgen beleidskeuzes bestuursconferentie Veiligheidsregio

S

-52

-238

-424

-610

Dekkingsvoorstel: Onttrekking BR dekkingsreserve Begroting 2020

(S)

1.030

1.079

814

Stand structureel na onttrekking dekkingsreserve

S

399

400

400

400

Vermogenspositie gemeente

Bij de vermogenspositie van de gemeente gaat het met name om de stand van de Algemene reserve.
In de Paragraaf weerstandsvermogen wordt een nadere toelichting gegeven op de vermogenspositie van de gemeente waarin ook de financiële kengetallen zijn opgenomen. De stand van de Algemene reserve bedraagt op 1 januari 2019 (stand Jaarstukken 2018 na resultaatbestemming) € 66 miljoen. De norm van de gemeentelijke risicobuffer moet tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 118 miljoen in 2019 moet de buffer dus minimaal € 11,8 miljoen zijn. De Algemene reserve is ruim hoger dan deze norm.

Slot

Dit is de tweede begroting die ons college in de deze raadsperiode aan uw raad aanbiedt. Wij vertrouwen erop dat u met deze begroting een goed begrotingsbesluit kunt nemen voor het komende jaar.

Dronten, 17 september 2019

Het college van Dronten,

T. van Lenthe

J.P. Gebben

gemeentesecretaris

burgemeester