Aanbiedingsbrief

Bestuurlijke hoofdlijnen

Nieuw beleid

De ambitie van de gemeente laat zich vertalen in het nieuwe beleid van de gemeente. Nieuw beleid verdelen we in ‘beleid met financiële gevolgen’ en ‘beleid zonder financiële gevolgen’. Het nieuwe beleid mét financiële gevolgen heeft betrekking op de onderwerpen genoemd in onderstaande tabel:

Omschrijving

I/S

2020

2021

2022

2023

ARBO-beleid

I

-20.000

-

-

-

Contractmanager Zorgpartijen

I

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Dekking Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen

S

2.000

2.000

2.000

2.000

Digitaliseren bouwdossiers incidenteel

I

-400.000

-

-

-

Digitaliseren bouwdossiers structureel

S

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Fiets- en wandelpad De Gilden

S

1.667

1.667

1.667

1.667

GBLT Ontwerpbegroting 2020

S

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

ICT totale extra lasten

I

-124.000

-

-

-

ICT totale extra lasten

S

-85.000

-95.000

-95.000

-95.000

Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving

I

-200.000

-200.000

-200.000

-

Informatieveiligheid- en privacy bewustwording

S

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen

I

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Klantgeleidingssysteem Burgerzaken

I

-4.223

-

-

-

Klantgeleidingssysteem Burgerzaken

S

-

-765

-765

-765

Ondermijning (1 fte schaal 11)

I

-20.000

-20.000

-20.000

-

Portaal Burgerzaken en e-diensten

I

-18.836

-

-

-

Portaal Burgerzaken en e-diensten

S

-

-19.500

-19.500

-19.500

Privacy Officer

I

-40.000

-40.000

-

-

Transitiebudget

I

-147.000

-112.000

-12.000

-12.000

Transitiebudget

S

-

-10.000

-10.000

-10.000

Uitbreiding beleidsformatie WMO

I

-11.600

-11.600

-11.600

-11.600

Uitbreiding Griffie

S

-71.000

-71.000

-71.000

-71.000

Verhoging budget externe juridische advisering

I

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

Totaal Programma 0

-1.427.992

-866.198

-726.198

-506.198

Gevolgen van de herijking tijdens de twee bestuursconferenties Veiligheidsregio Flevoland

S

-52.146

-237.848

-423.549

-609.250

Ondermijning (1 fte schaal 11)

I

-84.100

-84.100

-84.100

-

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 VRF

S

-79.402

-81.402

-81.402

-81.402

Uitvoering motie VVD: leges goededoelenorganisaties

S

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Totaal Programma 1

-218.648

-406.350

-592.051

-693.652

Fiets- en wandelpad De Gilden

S

-3.667

-5.600

-5.534

-5.467

Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen

I

-25.000

-25.000

-

-

Uitbreiding P+R station Dronten

I

-75.000

-

-

-

Uitrol netwerk elektrische laadpalen

S

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Totaal Programma 2

-113.667

-40.600

-15.534

-15.467

Nieuwe Natuur

I

-35.000

-

-

-

Totaal Programma 3

-35.000

-

-

-

Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant

I

-50.000

-25.000

-

-

Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer/werkplekken

I

-25.000

-

-

-

Totaal Programma 4

-75.000

-25.000

-

-

Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten

S

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

Motorische  basisvaardigheden

I

-30.000

-30.000

-30.000

-

Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme

I

-40.000

-

-

-

Totaal Programma 5

-92.000

-52.000

-52.000

-22.000

Amendement Steunpunt vrijwilligers

S

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

Contractmanager Zorgpartijen

I

-84.000

-84.000

-84.000

-84.000

CP61 Inspelen op externe ontwikkelingen SD

I

-150.000

-150.000

-150.000

-

CP61 Monitoren indicatoren strategie SD

I

-50.000

-50.000

-50.000

-

CP62 Kennis, beleid, schulden en bewindvoering

I

-50.000

-50.000

-50.000

-

CP62 Schulden Budgetbeheer op maat

I

-45.000

-45.000

-45.000

-

CP62 Schulden Keten verslavingszorg/outreachend werk

I

-43.000

-43.000

-43.000

-

CP62 Schulden o.a. Stress sensitieve methodiek

I

-50.000

-

-

-

CP63 Iedereen doet mee - Coalitie tegen eenzaamheid

I

-50.000

-50.000

-50.000

-

CP63 Iedereen doet mee - De Kans (Meerpaal)

I

-63.000

-63.000

-63.000

-

CP63 Iedereen doet mee - Lang zult u wonen

I

-11.000

-11.000

-11.000

-

CP63 Iedereen doet mee - Mantelkring

I

-95.000

-95.000

-95.000

-

CP63 Iedereen doet mee - Mantelzorg

I

-50.000

-50.000

-50.000

-

CP63 Iedereen doet mee - Voedselbank

I

-25.000

-25.000

-25.000

-

CP63 Iedereen doet mee - Vraag Elkaar

I

-85.000

-85.000

-85.000

-

CP65 Reïntegratietrajecten vanuit gezondheid naar werk

I

-98.000

-98.000

-98.000

-

CP65 Sluitende keten verslavingszorg

I

-28.000

-28.000

-28.000

-

CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Tussenvoorz PO en VO

I

-100.000

-100.000

-100.000

-

CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Versterking onderwijs en jeugdhulp

I

-100.000

-100.000

-100.000

-

CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Voorschoolse tussenvoorz

I

-100.000

-100.000

-100.000

-

CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Woonstart

I

-200.000

-200.000

-200.000

-

CP68 Herijking strategie Sociaal Domein

I

-

-50.000

-

-

Uitbreiding beleidsformatie WMO

I

-38.400

-38.400

-38.400

-38.400

Totaal Programma 6

-1.548.400

-1.548.400

-1.498.400

-155.400

Activiteiten voor een afvalloze samenleving

I

-15.000

-

-

-

Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland (OFGV)

S

-94.345

-126.018

-112.975

-112.975

Totaal Programma 7

-109.345

-126.018

-112.975

-112.975

Doorontwikkeling gegevens basisregistratie

I

-20.000

-

-

-

Doorontwikkeling gegevens basisregistratie

S

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Functionaris BAG

I

-117.000

-106.000

-106.000

-106.000

Geo-visie: multisignalering

S

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Implementatiekosten Omgevingswet (deel 2)

I

-50.000

-

-

-

Programmaleiding Omgevingswet en implementatiekosten

I

-415.108

-733.705

-

-

Subsidiecoördinator Duurzaamheid

I

-50.000

-50.000

-

-

Uitvoeringsagenda Woonvisie

I

-25.000

-

-

-

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan

I

-45.000

-15.000

-

-

Woonvisie en ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest

I

-170.000

-

-

-

Totaal Programma 8

-917.108

-929.705

-131.000

-131.000