Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij wordt gedefinieerd als een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie, waarmee de gemeente een bestuurlijke en een financiële band heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel (vertegenwoordiging) in het bestuur of het hebben van stemrecht.
Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen ter beschikking stelt of aandelen bezit en deze in geval van faillissement van de verbonden partij kwijt is, of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang. Verbindingen met deze derde partijen zijn dus een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren. Sommige verbonden partijen waaraan de gemeente is gelieerd, hebben een historische bestaansgrond. Afhankelijk van onze mate van verbondenheid zijn wij in meer of mindere mate in staat om invloed op het beleid van desbetreffende verbonden partij uit te oefenen.

Beleid

Het gemeentelijk beleid is er op gericht het aantal verbonden partijen beperkt te houden, enerzijds uit het oogpunt van risicobeheersing en -beperking en anderzijds uit het oogpunt van transparantie van bestuur. Er kunnen echter altijd goede redenen aanwezig zijn voor het aangaan van een verbonden partij constructie.
Criteria die daarbij onder andere worden gehanteerd:

  • De taak kan niet of zeer moeilijk door de gemeente alleen worden uitgevoerd;
  • Gezamenlijke uitvoering van de taak levert voor de gemeente een concrete meerwaarde op en de gekozen vorm van samenwerking draagt bij aan een efficiëntere en effectievere uitvoering van onze publieke taak;
  • Voordelen van de (beoogde) samenwerking wegen op tegen de nadelen.

Overzichtstabel

Naam verbonden partij

Taakveld

Vertegenwoordiger gemeente

Financieel belang 2020

Het Flevolands Archief (HFA)

0.4

A. van Amerongen

€ 91.707

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)

0.62

A. van Amerongen

€ 652.000

Veiligheidsregio Flevoland

1.1

J.P. Gebben

€ 1.732.659

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

6.1

P. van Bergen

€ 61.000

Regionale Sociale Recherche

6.3

P. van Bergen

€ 86.834

IMpact

6.4

P. van Bergen

€ 1.804.165

GGD Flevoland

7.1

I.A. Korting

€ 864.000

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

7.4

A. van Amerongen

€ 986.704

Alliander N.V.

0.5

A. van Amerongen

n.v.t.

Vitens N.V.

0.5

A. van Amerongen

n.v.t.

Technofonds Flevoland

3.1

I.A. Korting

n.v.t.

Coöperatie Gastvrije Randmeren

5.7

I.A. Korting

€ 27.800

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

7.3

R. Siepel

n.v.t.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

0.1

J.P. Gebben

€ 50.000

ga terug