Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten *

0

Bestuur en ondersteuning

-5.338

-6.780

-6.526

-6.575

-6.510

-6.407

1

Veiligheid

-3.000

-3.010

-3.136

-3.317

-3.500

-3.590

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-8.059

-7.702

-6.543

-6.484

-6.449

-6.430

3

Economie

-2.550

-2.980

-1.905

-1.718

-1.667

-1.665

4

Onderwijs

-5.064

-5.407

-5.308

-5.136

-4.961

-4.920

5

Sport, cultuur en recreatie

-14.487

-15.229

-15.754

-14.715

-14.921

-14.956

6

Sociaal domein

-42.846

-43.767

-42.029

-41.033

-40.404

-39.067

7

Volksgezondheid en milieu

-8.715

-8.362

-8.842

-8.775

-8.699

-8.750

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-4.264

-5.657

-6.031

-5.660

-4.759

-4.743

Subtotaal Lasten *

-94.323

-98.894

-96.074

-93.413

-91.870

-90.528

Baten *

0

Bestuur en ondersteuning

1.060

1.036

1.029

1.029

1.029

1.029

1

Veiligheid

201

69

124

124

124

124

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

392

1.473

193

209

209

209

3

Economie

3.068

976

635

635

768

635

4

Onderwijs

977

823

823

823

823

823

5

Sport, cultuur en recreatie

2.493

1.369

1.175

1.312

1.387

1.389

6

Sociaal domein

12.324

10.688

10.330

10.330

10.330

10.330

7

Volksgezondheid en milieu

8.463

7.992

7.893

7.887

7.887

7.887

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.209

3.445

3.626

3.626

3.626

3.626

Subtotaal Baten *

37.187

27.871

25.828

25.975

26.183

26.052

Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

-57.136

-71.023

-70.246

-67.438

-65.687

-64.476

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

351

87

87

87

-263

Bespaarde rente

-186

Financieringsfunctie

1.610

-1.517

-571

-721

-865

-997

Inflatiecorrectie voorzieningen

-195

-173

-173

-173

-173

Overige Algemene dekkingsmiddelen

625

-824

-953

-953

-953

-953

Subtotaal Lasten

2.049

-2.185

-1.610

-1.760

-1.904

-2.386

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

57.345

58.444

60.108

60.484

60.854

61.176

Bespaarde rente

5.312

5.746

5.706

5.666

5.665

Dividenden

777

650

650

650

650

Financieringsfunctie

712

1.489

740

740

740

740

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

11.873

11.568

11.859

11.909

11.044

11.594

Overige Algemene dekkingsmiddelen

279

Subtotaal Baten

70.209

77.590

79.103

79.489

78.954

79.825

0.4

Overhead

-13.313

-18.242

-19.928

-16.090

-15.789

-15.727

0.4

Overhead

287

279

304

204

204

204

0.8

Onvoorziene uitgaven

-120

-142

-142

-142

-142

0.9

Vennootschapsbelasting

-257

0

0

0

0

0

Saldo exclusief reserves

1.841

-13.701

-12.516

-5.739

-4.363

-2.698

0.10

Toevoegingen aan reserves

-22.674

-26.758

-837

-937

-537

-537

0.10

Onttrekkingen uit reserves

30.369

30.920

4.084

3.008

3.549

3.184

Het geraamde, c.q. gerealiseerde resultaat

9.535

-9.540

-9.268

-3.667

-1.349

-53

Waarvan incidenteel te dekken lasten

9.535

-11.394

-9.667

-3.037

-670

361

Structurele begrotingsresultaat
2020-2023

0

1.853

399

-630

-679

-414

* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

ga terug