Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van incidentele baten en lasten

Om te bepalen of sprake is van structureel en reëel evenwicht, dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de realisatie bevat per programma (artikelen 19c en 23b BBV). De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.
De in de tabel opgenomen bedragen bevatten eveneens de incidentele mutaties reserves, zowel de toevoegingen als onttrekkingen. Echter de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop een uitzondering. De looptijd van de ingestelde reserve is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Hierdoor hebben zowel de kapitaallasten als de onttrekking aan deze reserve geen invloed op het structurele begrotingssaldo.

Incidentele baten en lasten 2020

Begroting

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Exploitatie

0.1

Hogere kosten accountant

-65

-

0.1

Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving

-200

-

0.2

Klantgeleidingssysteem Burgerzaken

-4

-

0.2

Nieuwe begrotingssystematiek verkiezingen

64

-

0.2

Portaal Burgerzaken en e-diensten

-19

-

0.2

Vervanging stemhokken

-16

-

0.4

Aanbesteding telefonie

48

-

0.4

Accountmanager / subsidiecoordinator

-10

-

0.4

Aframen BG19 personeelskosten

40

-

0.4

Amendement 2 Concert Kon. luchtmacht BG19

-10

-

0.4

ARBO-beleid

-20

-

0.4

B18.002833 Visie op Dienstverlening 2019-2023

-43

-

0.4

BG 2020 Personeelskosten

-93

-

0.4

BG 2020 Personeelskosten

-40

-

0.4

BG 2020 Personeelskosten

-10

-

0.4

BG 2020 Personeelskosten

-15

-

0.4

BG 2020 Personeelskosten

-23

-

0.4

Contractmanager Zorgpartijen

-20

-

0.4

Corr. vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel (afschrijving)

16

-

0.4

Digitaliseren bouwdossiers incidenteel

-400

-

0.4

ICT totale extra lasten

-124

-

0.4

Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen

-100

-

0.4

Ondermijning (1 fte schaal 11)

-20

-

0.4

Personele ontwikkelingen

-120

-

0.4

Privacy Officer

-40

-

0.4

Transitiebudget

-147

-

0.4

Uitbreiding beleidsformatie WMO

-12

-

0.4

Verhoging budget externe juridische advisering

-70

-

0.4

Vernieuwbouw-ICT gemeentehuis

-3.130

100

0.4

Vervanging vaste telefoons door mobiel (afschrijving)

-16

-

0.7

Meicirculaire 2019

-

36

0.7

Septembercirculaire 2018

-

-1

0.8

Bijdrage Regio Zwolle Human Capital agenda

73

-

0.8

Human Capital Agenda

-73

-

Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning

-4.599

135

1.2

Aframen BG19 personeelskosten

84

-

1.2

BG 2020 Personeelskosten

-93

-

1.2

Ondermijning (1 fte schaal 11)

-84

-

Subtotaal programma 1 Veiligheid

-93

2.1

Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen

-25

-

2.1

Rentevergoeding Provincie Flevoland Passage

-50

-

2.1

Uitbreiding P+R station Dronten

-75

-

Subtotaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-150

3.1

Accountmanager / subsidiecoordinator

-30

-

3.1

Acquisiteur inhuur

-100

-

3.1

Bijdrage Regio Zwolle Human Capital agenda

-73

-

3.1

Nieuwe Natuur

-35

-

3.1

Realisatie gebiedsagenda

-50

-

3.1

Werkbudget Agrofood

-25

-

3.1

Werkbudget Floriade

-25

-

Subtotaal programma 3 Economie

-338

4.2

Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant

-50

-

4.3

Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer/werkplekken

-25

-

4.3

Vervanging ICT-systeem Leerplicht/RMC

-30

-

Subtotaal programma 4 Onderwijs

-105

5.1

Motorische  basisvaardigheden

-30

-

5.2

Burgemeester Aat de Jonge zwembad

405

-137

5.2

Introductie vrijstelling sport

-

88

5.2

Zwembad Overboord

-1.346

-

5.7

Plan van aanpak invasieve exoten

-31

-

5.7

Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme

-40

-

Subtotaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-1.042

-49

6.1

Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage

-122

-

6.1

Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage

16

-

6.1

Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage

21

-

6.1

CP61 Inspelen op externe ontwikkelingen SD

-150

-

6.1

CP61 Monitoren indicatoren strategie SD

-50

-

6.1

CP62 Schulden Keten verslavingszorg/outreachend werk

-43

-

6.1

CP63 Iedereen doet mee - Coalitie tegen eenzaamheid

-50

-

6.1

CP63 Iedereen doet mee - De Kans (Meerpaal)

-63

-

6.1

CP63 Iedereen doet mee - Lang zult u wonen

-11

-

6.1

CP63 Iedereen doet mee - Mantelkring

-95

-

6.1

CP63 Iedereen doet mee - Mantelzorg

-50

-

6.1

CP63 Iedereen doet mee - Voedselbank

-25

-

6.1

CP63 Iedereen doet mee - Vraag Elkaar

-85

-

6.1

CP65 Sluitende keten verslavingszorg

-28

-

6.1

Septembercirculaire 2018

1

-

6.2

Aframen BG19 personeelskosten

122

-

6.2

Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage

122

-

6.2

BG 2020 Personeelskosten

-42

-

6.2

BG 2020 Personeelskosten

-93

-

6.2

Contractmanager Zorgpartijen

-84

-

6.2

CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Tussenvoorz PO en VO

-100

-

6.2

CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Versterking onderwijs en jeugdhulp

-100

-

6.2

CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Voorschoolse tussenvoorz

-100

-

6.2

CP66 Ontwikkelen kinderen/jongeren Woonstart

-200

-

6.2

Uitbreiding beleidsformatie WMO

-38

-

6.3

Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage

89

-

6.3

Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage

-89

-

6.3

CP62 Kennis, beleid, schulden en bewindvoering

-50

-

6.3

CP62 Schulden Budgetbeheer op maat

-45

-

6.3

CP62 Schulden o.a. Stress sensitieve methodiek

-50

-

6.4

Budgettair effect Impact & P-gidsen uit overschot BUIG

-66

-

6.5

Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage

-21

-

6.5

CP65 Reïntegratietrajecten vanuit gezondheid naar werk

-98

-

6.5

Meicirculaire 2019

-47

-

6.71

Begrotingswijzigingen tussen Kadernota en Voortgangsrapportage

-16

-

6.72

Jeugdhulp scenario 2 van Bereschot

-1.900

-

6.81

Anticiperen op de doordecentralisatie WMO 2020 en 2021

-310

-

6.81

BW Almere 2016/2017 tbv Woonstart

-189

-

Subtotaal programma 6 Sociaal domein

-4.039

7.1

Gids gelden 2020-2021

-95

-

7.3

Activiteiten voor een afvalloze samenleving

-15

-

7.3

Ondergrondse containers

-18

18

Subtotaal programma 7 Volksgezondheid en milieu

-128

18

8.1

Actualiseren Bestemmingsplannen

-55

-

8.1

BG 2020 Personeelskosten

-139

-

8.1

BG 2020 Personeelskosten

105

-

8.1

BG 2020 Personeelskosten

8

-

8.1

Implementatiekosten Omgevingswet (deel 2)

-50

-

8.1

Programma Omgevingswet

-195

-

8.1

Programmaleiding Omgevingswet en implementatiekosten

-26

-

8.1

Programmaleiding Omgevingswet en implementatiekosten

-389

-

8.1

TWN 658-2018 Klimaatbeleidsplan

125

-

8.3

Aframen BG19 personeelskosten

25

-

8.3

Doorontwikkeling gegevens basisregistratie

-20

-

8.3

Functionaris BAG

-117

-

8.3

Subsidiecoördinator Duurzaamheid

-50

-

8.3

TWN 658-2018 Klimaatbeleidsplan

-125

-

8.3

Uitvoeringsagenda Woonvisie

-25

-

8.3

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan

-45

-

8.3

Wooncapagne / Marketing wonen

-75

-

8.3

Woonvisie en ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest

-170

-

Subtotaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-1.218

Mutaties reserves

0.10

B18.002833 Visie op Dienstverlening 2019-2023

-

43

0.10

Onttrekking uit BR Sociaal Domein

-

1.900

Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning

1.943

Totale incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves

-11.712

2.047

-9.665

ga terug