Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van structurele reserves

Structurele onttrekkingen aan reserves

Onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (afschrijvingslasten) uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve met als doel het dekken van structurele lasten. Hieronder volgt een overzicht van de structurele reserves van de gemeente.

Naam reserve

Saldo

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Saldo

per

per

1-1-2019

2019

2020

2021

2022

2023

31-12-2023

Bestemmingsreserve De Reest

542.703

-16.519

-16.519

-16.519

-16.519

-16.519

460.108

Bestemmingsreserve uitbreidingsinvesteringen 1999-2005

1.692.363

-116.084

-116.084

-116.084

-116.084

-116.084

1.111.943

Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis

0

19.065.188

-1.089.943

-1.089.943

-1.089.943

-1.089.943

14.705.416

Bestemmingsreserve De Zuid - Walvisstraat

0

2.753.654

-46.672

-46.672

-46.672

-46.672

2.566.966

Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten - West

61.218

-5.691

-5.691

-5.691

-5.691

-5.691

32.763

Bestemmingsreserve kapitaallasten nieuwbouw Overboord

1.712.000

-494.532

-148.762

-138.659

-138.659

-138.659

652.729

Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw

8.120.081

-535.411

-535.411

-535.411

-535.411

-535.411

5.443.026

 Totaal Structurele Bestemmingsreserves

12.128.365

20.650.605

-1.959.082

-1.948.979

-1.948.979

-1.948.979

24.972.951

ga terug