Paragraaf sociale monitor pilot (nieuw)

Deze paragraaf is nieuw op verzoek van de auditcommissie. In deze paragraaf staan de beleidsindicatoren vanuit de 5 themaplannen Sociaal Domein en bevat (onderdelen) uit programma 4 Onderwijs, programma 5 Sport, cultuur en recreatie, programma 6 Sociaal domein en programma 7 Volksgezondheid en milieu. De uitwerking van deze paragraaf is uitdrukkelijk een groeimodel. In eerste instantie is nu alleen de nulmeting opgenomen. Deze wijkt op een aantal punten af van de sturingsnotitie themaplannen sociaal domein. Deze metingen zijn aangevuld met de laatste informatie. Monitoring vindt plaats in de Voortgangsrapportages en Jaarstukken. De eerstvolgende terugkoppeling zal plaatsvinden bij de Jaarstukken 2019.  

Gezonde leefstijl

Het aantal inwoners met verslavingsproblemen neemt af en meer inwoners zijn zich bewust van de gevaren van genotmiddelen

Indicator

% inwoners dat alcohol drinkt

Nulmeting

jongeren dat aan bingedrinken deed

10,00

%

Nulmeting

volwassenen die zware drinkers zijn in leeftijd 19-64 jaar

3,00

%

Nulmeting

volwassenen die zware drinkers zijn in leeftijd 65+

3,00

%

Inwoners bewegen meer

Indicator

% inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

Nulmeting

oudere inwoners in de leeftijd 65+

74,00

%

Nulmeting

volwassen inwoners in de leeftijd 19-64 jaar

56,00

%

Inwoners zijn zich meer bewust van de risico’s van ongezond eten

Indicator

Aantal voorlichtingsbijeenkomsten en campagnes over gezonde leefstijl

Nulmeting

nulmeting ontbreekt. Metingen starten in 2019

Meer inwoners dragen bij aan hun eigen gezonde leefomgeving

Indicator

Aantal maatregelen om sporten, bewegen en ontmoeten te bevorderen

Nulmeting

nulmeting ontbreekt. Metingen starten in 2019

Leefbaarheid en veiligheid

Meer burgerparticipatie/ burgerinitiatieven in het sociaal domein

Indicator

Aantal aanvragen bewonersbudget (Samen Actief)

Nulmeting

aantal aanvragen

91,00

aanvragen

Meer passende hulpverlening voor inwoners met verward en/of onbegrepen gedrag

Indicator

Aantal inwoners (% van de bevolking) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)

Nulmeting

% inwoners

1,0-1,18% van alle inwoners boven 18 jaar

Meer sociale cohesie in wijken

Indicator

% betrokkenheid in de buurt (lemonmeting)

Nulmeting

Biddinghuizen

6,40

%

Nulmeting

Dronten midden

6,20

%

Nulmeting

Dronten west

6,30

%

Nulmeting

Dronten zuid

6,60

%

Nulmeting

gemiddeld

6,36

%

Nulmeting

Swifterbant

6,30

%

Minder huiselijk geweld en kindermishandeling

Indicator

Aantal meldingen bij Veilig Thuis Flevoland (VTF)

Nulmeting

aantal meldingen

395,00

meldingen

Minder multiprobleem-gezinnen

Indicator

Aantal huishoudens met meerdere voorzieningen in Pwet, Wmo, Jeugd

Nulmeting

Jeugd & Pwet

2,00

per 1.000 huishoudens

Nulmeting

Jeugd en Wmo

3,00

per 1.000 huishoudens

Nulmeting

Jeugd, Pwet & Wmo

1,00

per 1.000 huishoudens

Nulmeting

Pwet & Wmo

11,00

per 1.000 huishoudens

Opgroeien en opvoeden

Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen

Indicator

% voortijdig schoolverlaters

Nulmeting

voortijdig schoolverlaters

2,27

%

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden

Indicator

% jeugdigen met jeugdhulp met Plan 18

Nulmeting

nulmeting ontbreekt. Metingen starten in 2019

Meer ouders kunnen zelfstandig voor hun kinderen zorgen

Indicator

% ondertoezichtstellingen

Nulmeting

1e helft 2016

1,30

%

Nulmeting

1e helft 2017

1,20

%

Nulmeting

1e helft 2018

1,10

%

Minder kinderen groeien in armoede op

Indicator

Gebruik minimavoorzieningen neemt toe met 5 % per jaar (t.o.v. nulmeting)

Nulmeting

minimavoorzieningen gebruikt voor 3-18 jarigen

424,00

keer

Minder kinderen maken gebruik van jeugdhulp en/of meer kinderen maken gebruik van een verschuiving van zwaardere naar lichtere hulp

Indicator

Gemiddelde prijs per unieke jeugdige

Nulmeting

aantal met unieke BSN

810,00

jeugdigen met jeugdhulp

Nulmeting

gemiddelde prijs per unieke jeugdige

16927,86

euro

Participatie

Meer huishoudens met een minimuminkomen zijn in beeld en maken gebruik van voorzieningen

Indicator

Gebruik van de toegankelijkheidsbijdrage (Pas van Dronten) neemt in de periode 2017-2022 toe met 10% (t.o.v. de nulmeting)

Nulmeting

alleenstaanden

235,00

personen

Nulmeting

gehuwden

103,00

personen

Nulmeting

kinderen < 12 jaar

101,00

personen

Nulmeting

kinderen 12-18 jaar

120,00

personen

Nulmeting

totaal

559,00

personen

Meer inwoners doen vrijwilligerswerk

Indicator

Indicator is in themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden opgenomen.

Nulmeting

Meer inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet hebben betaald werk of doen op een andere wijze mee in de samenleving naar vermogen

Indicator

Aantal inwoners instroom en aantal inwoners uitstroom

Nulmeting

instroom

235,00

personen

Nulmeting

uitstroom

216,00

personen

Meer jongeren die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, stromen uit naar school naar het maximaal mogelijke niveau, mits zij leerbaar zijn (afstemmen met Opgroeien en Opvoeden)

Indicator

Aantal jongeren dat uitstroomt naar school (t.o.v. de nulmeting).

Nulmeting

uitstroom naar school

9,00

%

Minder laaggeletterdheid

Indicator

% laaggeletterdheid 15-65 jaar

Nulmeting

laaggeletterden

8-11 %

Statushouders zijn in toenemende mate geïntegreerd

Indicator

Uitstroom aantal statushouders naar werk

Nulmeting

gedeeltelijk uitgestroomd naar werk

6,00

statushouders

Nulmeting

volledig uitgestroomd naar werk

11,00

statushouders

Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

Er zijn minder overbelaste mantelzorgers

Indicator

% zwaar belaste mantelzorgers

Nulmeting

leeftijd 19-64 jaar

18,00

%

Nulmeting

leeftijd 65+

16,00

%

Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt, neemt af

Indicator

% inwoners dat zich eenzaam voelt

Nulmeting

ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar

8,00

%

Nulmeting

ernstig eenzaam in leeftijd 65+

4,00

%

Nulmeting

matig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar

32,00

%

Nulmeting

matig eenzaam in leeftijd 65+

41,00

%

Nulmeting

zeer ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar

3,00

%

Nulmeting

zeer ernstig eenzaam in leeftijd 65+

2,00

%

Inwoners blijven langer zelfstandig wonen

Indicator

Aantal inwoners met WLZ-Zorg Thuis en WLZ Zorg instelling

Nulmeting

personen die gebruik maken van WLZ Zorg Thuis

94,00

per 10.000 personen

Nulmeting

personen die gebruik maken van WLZ-zorg

89,00

per 10.000 verzekerden

Inwoners krijgen de hulp die nodig is

Indicator

Aantal inwoners met beschikking maatwerk voorziening Wmo

Nulmeting

inwoners met beschikking

295,00

per 1.000 huishoudens

Meer inwoners die aan informele zorg (vrijwilligers) doen

Indicator

% vrijwilligers

Nulmeting

doet vrijwilligerswerk

35,00

%

Minder inwoners met financiële problemen

Indicator

% volwassenen heeft enige of grote moeite met rondkomen

Nulmeting

volwassenen

15,00

%

ga terug