Paragraaf informatisering

Beleid

Informatiebeleidsplan 2017-2021

Het informatiebeleidsplan is ons stuurinstrument, sluit aan op de visie en doelstellingen van de organisatie en is onderverdeeld in een zevental thema’s. Deze thema’s zorgen voor een scherpere sturing op de ambities en de prioritering van de verschillende projecten.
Hieronder volgt een korte uitleg per thema en worden enkele ambities voor 2020 benoemd. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar het Informatiebeleidsplan 2017-2021.

1. Externe trends en ontwikkelingen

De externe trends en ontwikkelingen op onder meer gegevensmanagement en informatieveiligheid zijn veelal inhoudelijk uitgewerkt in de andere thema’s.

2. Plaats-, tijd-, en apparaatonafhankelijk werken

De gemeente heeft begin 2018 de uitgangspunten ‘activiteitgericht werken’ en ‘mobiel, tenzij…’ gedefinieerd. Op basis van deze uitgangspunten zijn de vaste telefoons vervangen door mobiele telefoons en zijn de desktops eind 2019 vervangen door laptops, om het activiteitgericht- en plaatsonafhankelijk werken te ondersteunen. De verdere voorbereidingen van het activiteitgericht werken vindt plaats binnen project Huisvesting en Dronten op Koers.

3. Informatieveiligheid

Plaats- en tijd onafhankelijk werken, integrale klantbeelden, samenwerking in ketens en steeds meer apparaten waarmee informatie wordt ontsloten leiden tot een toenemende dreiging van cybercriminaliteit. Dit is een greep uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren die duidelijk maken dat de beveiliging van informatie en het waarborgen van de privacy steeds belangrijker en complexer is geworden.
In 2020 worden ondermeer de volgende activiteiten gerealiseerd:

 • Uitvoeren Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA);
 • Verder anticiperen op wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en de AVG met betrekking tot effecten/ gevolgen op bedrijfsprocessen en de daarin aanwezig risicovolle en privacy gevoelige data;
 • Bewustwordingsactiviteiten organiseren voor informatie/privacy veiligheid;
 • Beleggen en invoeren van de verantwoordelijkheid om het privacybeleid vorm te geven en te bewaken, met behulp van de functie Privacy Officer;
 • Realiseren dat het inloggen op SaaS-applicaties via Active Directory (AD) plaatsvindt, met behulp van ADFS (Active Directory Federation Services).

4. Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is in feite het fundament van de informatievoorziening. De gegevens moeten voldoen aan de kwaliteitsaspecten: juistheid, volledigheid en tijdigheid. en De gevoeligheid van de gegevens bepaalt of en in hoeverre de gegevens actief gedeeld en gecombineerd mogen worden. Het is dus van groot belang om werk te maken van zgn. data-classificatie.
In 2020 worden ondermeer de volgende activiteiten gerealiseerd:

 • Meer inzicht verwerven in persoonsgegevens in niet-gestructureerde data;
 • Optimaliseren beheer persoonsgegevens in het document management systeem (DMS);
 • Werkzaamheden aan het gegevensmagazijn als basis voor datagedreven werken;
 • Doorontwikkelen gegevens basisregistraties;
 • Het realiseren van diverse aansluitingen op grond van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

5. Doorontwikkeling team Informatiemanagement

Team Informatiemanagement gaat de komende jaren nog meer werken op basis van governance, onder architectuur en werken met portfoliomanagement.
In 2020 worden ondermeer de volgende activiteiten gerealiseerd:

 • Verbeteren beheer IT-projecten;
 • Invoeren Drontense informatie-architectuur;
 • Doorontwikkelen interne servicedesk.

6. Beheer Informatiemanagement / regulier werk

Naast de projecten zijn er natuurlijk ook nog de reguliere werkzaamheden om de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering van hun dagelijkse processen. Daarnaast zijn er nog beheersactiviteiten om de diverse applicaties en de verdere ICT-omgeving actueel te houden. Hieronder enkele omvangrijke activiteiten
In 2020 worden onder meer de volgende activiteiten gerealiseerd:

 • Voorbereiden aansluiting op het e-depot;
 • Aanbesteding kantoorlicenties;

7. Organisatieontwikkelingen

Dit betreft ondermeer het actief ondersteunen van veelal niet direct te plannen of te begroten ontwikkelingen in de organisatie.
In 2020 worden ondermeer de volgende activiteiten gestart:

 • Voorbereidingen tbv de ontwikkelingen rondom Digitaal Stelsel Online, afkomstig uit de Omgevingswet.;
 • Oppakken diverse projecten rondom ICT en DIV in verband met de verbouwing van het gemeentehuis.

8. Digitale transformatie

Het daadwerkelijk digitaal werken is veelomvattender dan het implementeren van software en het uitreiken van laptops. Diverse samenhangende activiteiten worden met de organisatie uitgevoerd in één programma, de digitale transformatie. Eind 2019 moet globaal bekend zijn welke hoofdactiviteiten onder het programma worden uitgevoerd.
In 2020 worden ondermeer de volgende activiteiten gestart:

 • Opstarten programma Digitale transformatie, waaronder de ondersteuning van de ontwikkelingen rondom zaakgericht werken;
 • Het optimaliseren en uniformeren van het documentmanagement systeem (DMS).
ga terug