Recapitulatie

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale lasten exclusief reserves

-105.843

-119.443

-117.752

-111.409

-109.706

-108.780

Totale baten exclusief reserves

107.684

105.742

105.236

105.670

105.343

106.082

Saldo exclusief reserves

1.841

-13.701

-12.516

-5.739

-4.363

-2.698

0.10

Toevoegingen aan reserves

-22.674

-26.758

-837

-937

-537

-537

0.10

Onttrekkingen uit reserves

30.369

30.920

4.084

3.008

3.549

3.184

Het geraamde, c.q. gerealiseerde resultaat

9.535

-9.540

-9.268

-3.667

-1.349

-53

Waarvan incidenteel te dekken lasten

9.535

-11.394

-9.667

-3.037

-670

361

Structurele begrotingsresultaat
2020-2023

0

1.853

399

-630

-679

-414

ga terug