Aanbiedingsbrief

Onze aanpak

Onze aanpak

De gemeenteraad stelt elk jaar de begroting vast. Daarin staat een uitwerking van de beleidsvoornemens, de concrete activiteiten en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Na afloop van het begrotingsjaar wordt er in de jaarstukken door het college verantwoording afgelegd over het jaar.

Deze Programmabegroting 2020 is opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de eisen zoals de financiële verordening van de gemeente Dronten deze stelt. De begroting bestaat uit de volgende delen:

 1. Aanbieding;
 2. Beleidsbegroting, bestaande uit:
 • Programmaplan;
 • Paragrafen;
 1. Financiële begroting, bestaande uit:
 • overzicht van baten en lasten inclusief toelichting;
 • financiële positie inclusief toelichting.

Programmaplan

In deze begroting treft u de programma’s aan evenals de status van de moties en uitwerking van de amendementen. In programma 0 is specifiek aandacht voor het overzicht Algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven. Binnen het programmaplan is het geheel van de ramingen van de Programmabegroting 2020 en volgende jaren opgenomen. Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan, welke speerpunten er zijn en op welke wijze deze worden bereikt (dat wil zeggen uitgevoerd door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen zullen worden verkregen.

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten.
Door vaststelling van de paragrafen worden de beleidsuitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de beheersmatige activiteiten, door u vastgesteld.
Aanvullend hebben wij in het kader van de pilot een Paragraaf sociale monitor ingericht. In deze paragraaf zijn de beleidsindicatoren van de vijf themavelden van het Sociaal domein uitgewerkt.

Financiële begroting

De Programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de Kadernota (richtinggevend) waar onder andere de acties van het nieuwe beleid voor het desbetreffende jaar nader zijn uitgewerkt. Het opgenomen nieuw beleid uit de kadernota is nader toegelicht. Autonome ontwikkelingen uit de kadernota zijn niet nader toegelicht.
Onderdelen die als p.m. zijn aangemerkt, worden afzonderlijk aan de raad voorgelegd inclusief bijbehorend dekkingsvoorstel.

Getalnotatie

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

 • Een positief saldo (overschot) is plus;
 • Een negatief saldo (tekort) is een min;
 • Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd;
 • Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet.

Alle bedragen worden in 1000-tallen weergegeven, tenzij anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.