Paragraaf bedrijfsvoering

Beleid

Organisatieontwikkeling

Een goede bedrijfsvoering is noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen, ambities en wettelijke taken van de gemeente. Een goede bedrijfsvoering is daarmee de basis van waaruit wordt gewerkt.
De afgelopen jaren heeft de organisatieontwikkeling ‘Dronten op koers’ in het teken gestaan van een organisatiewijziging met een vernieuwde hoofdstructuur en is een ontwikkelagenda vastgesteld. De medewerkers van de gemeente Dronten werken vanuit hun hart voor de gemeente. Als dienstverlenende organisatie zetten medewerkers hun professionaliteit in vanuit de betrokkenheid bij de gemeente Dronten. Vanuit wensen en belang van de gemeente Dronten worden mogelijkheden benut en ontwikkelen de medewerkers zich mee met de gemeente.
De medewerkers van de gemeente werken vanuit de 4V’s: Vakmanschap, Vertrouwen, Verbinding en Vernieuwingskracht. Alles wat in de organisatie gebeurt, wordt aan deze vier uitgangspunten getoetst. De leidinggevenden in de organisatie werken volgens het principe van het dienend leiderschap, waarbij zij stimuleren dat de vak professionals zelf eigenaar zijn van hun werk en verantwoordelijkheid nemen in het behalen van hun resultaten.

Human Resource Management

De organisatie van de gemeente Dronten heeft de behoefte om mee te groeien met de maatschappelijke ontwikkelingen door het toepassen van de volgende organisatieprincipes: midden in de samenleving, gemeenschappelijke opgave en integrale aanpak, dienstverlenend, vertrouwen en verbinden.
De gemeente Dronten is een lerende organisatie, die zich blijft ontwikkelen voor een continue verbetering van de dienstverlening aan de samenleving van de gemeente Dronten. De Dronten Academie is opgezet met als doel het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Komend jaar zullen de ‘Dronten leert-dagen’ voor de tweede maal georganiseerd worden. Daarnaast biedt de academie gedurende het hele jaar trainingen, workshops en inspiratiebijeenkomsten voor medewerkers.
Het leiderschapstraject wordt in 2020 voortgezet, waar bij het accent komt te liggen op dienstverlening, integraliteit en sturen en vertrouwen.  

Gemeentelijke huisvesting

De gemeenteraad heeft begin 2019 besloten tot vernieuwbouw van het gemeentehuis. Als gevolg daarvan zal de gemeentelijke organisatie vanaf het najaar van 2019 vanuit tijdelijke locaties werkzaam zijn. In het najaar van 2020 zal het vernieuwde gemeentehuis in gebruik genomen worden. Tijdens de verbouwing zal extra aandacht worden geschonken aan de onderlinge verbinding en samenwerking. Ook worden voorbereidingen getroffen om het nieuwe werken verder vorm en inhoud te geven.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Per 1 januari 2020 treedt de WNRA in werking. Dit betekent dat de aanstelling van de medewerkers van de gemeente van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. In het najaar van 2019 worden alle regelingen voor medewerkers in samenspraak met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg aangepast.  

Wet Banenafspraak

In de Wet Banenafspraak is afgesproken om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De pilot die de gemeente Dronten heeft uitgevoerd heeft er toe geleid dat vier mensen met afstand structureel in de begroting zijn opgenomen. Hiermee heeft de gemeente zijn verantwoordelijkheid als een van de grootste werkgevers van Dronten genomen. Gelijktijdig heeft de gemeente als ambitie om in 2022 negen mensen met afstand binnen de gemeentelijke organisatie aan het werk te krijgen. In 2020 wordt aan deze ambitie verder vorm gegeven, bijvoorbeeld door middel van jobcarving.
Daarnaast zijn er in de catering, de schoonmaak en de postbezorging binnen het gemeentehuis van de gemeente Dronten mensen met een indicatie aan het werk.

Formatie 2020

In de Kadernota 2020 zijn een aantal incidentele formatieplaatsen opgenomen welke onder de betreffende programma's nader worden toegelicht:

Programma 0

0,4 fte Privacy Officer;

Programma 1

1,0 fte Projectleider Ondermijning;

Programma 6

0,6 fte Beleidsformatie WMO;

1,0 fte Contractmanager zorgpartijen;

Programma 7:

€ 104.000 tbv Programmaleiding Omgevingswet;

Programma 8:

1,0 fte Functionaris BAG;

0,5 fte Subsidiecoördinator.

Planning & control

De basis van het financiële beleid van de gemeente Dronten is de Planning- en Controlcyclus (P&C). De P&C-cyclus vormt het hart van de beheersorganisatie. Binnen deze cyclus zijn de processen, plannen en beheersen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De relatie tussen de gemeentelijke doelstellingen dient helder te zijn. De P&C-cyclus is een belangrijk systeem om de beheersing van de bedrijfsprocessen te realiseren.
In 2019 is in samenspraak met de auditcommissie besloten om de P&C-cyclus aan te passen, waarbij de slotrapportage vervalt en er meer ruimte ontstaat voor een kwalitatieve verbetering van de stukken. De instrumenten om de uitvoering te beheersen en tijdig signalen af te geven zijn de programmabegroting, de voortgangsrapportage en de jaarrekening en het jaarverslag.
In 2020 zal een herijkingsproces nodig zijn om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Hiervoor wordt een proces opgesteld waarin ruimte is voor inwoners, belanghebbenden en de gemeenteraad om mee te denken.

Rechtmatigheid

Door de coördinator interne controle wordt in het 4e kwartaal 2019 een intern controleplan 2020 opgesteld. Daarin worden de aanbevelingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2018 en de interim controle 2019 meegenomen.
In het organisatie brede interne controleplan is met ingang van 2018 ook de verbijzonderde interne controle voor het sociaal domein opgenomen. In het najaar 2019 wordt het IC plan met de accountant afgestemd.  

Financieel beleid

Het financieel beleid is gericht op een gezonde financiële positie voor onze gemeente en transparantie in het financieel handelen. Uitgangspunten voor het financiële beleid zijn het bereiken van een structureel sluitende meerjarenbegroting en te werken volgens wettelijke externe regels o.a. gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Ook de interne regels, bijvoorbeeld de financiële verordening van de gemeente Dronten dienen te zorgen voor transparantie en duidelijkheid voor de raad, college en organisatie.
Het financiële beeld is sterk aan verandering onderhevig. Een meerjarig sluitende begroting is geen vanzelfsprekendheid en de gemeente bereidt zich voor op een herijkingsproces, waarin maatregelen gevonden moeten worden om de begroting structureel sluitend te houden.

Bezuinigingen op de bedrijfsvoering

Taakstellingen

Er zijn twee taakstellingen die nog niet zijn ingevuld:

  • Taakstelling omdenken (2015-2018) en KCC 2015 (€ 110.000 structureel nadeel);
  • Taakstelling GREX 2014-2018 (€ 72.000 structureel nadeel).

Voor deze taakstellingen volgt een nadere uitwerking om deze op een juiste manier in te vullen, gekoppeld aan de strategische keuzes die gemaakt worden, passend bij de Visie op dienstverlening en de invoering van de Omgevingswet.

Concerncontrol

In 2019 is er een visie op concerncontrol vastgesteld waarbij de focus van reactief control naar proactief control is verlegd. Dit betekent dat concerncontrol zich in 2020 onder andere gaat toeleggen op risicobeheersing en strategische advisering over grote projecten. Daarnaast zal in de organisatie het ‘three lines of defence model’ verder uitgewerkt worden. In dit model is het management van de verschillende teams de 1e lijns control en eigenaar van en verantwoordelijk voor het binnen de kaders realiseren van de gestelde doelen door het uitvoeren van werkprocessen en het beheersen van risico’s in die werkprocessen. De 2e lijns control wordt vormgegeven door de adviseurs van het vakgebied bedrijfsvoering. Zij adviseren, ondersteunen en toetsen de 1e lijns control vooral op het gebied van de beheersing. Daarnaast formuleren zij kaders en beleid en zien zij toe op de juiste toepassing van deze (organisatiebrede) kaders. De 3e lijns control wordt gevormd door concerncontrol. Concerncontrol is systeemverantwoordelijk en richt zich op de beoordeling van en de advisering over de interne beheersing en kwaliteitsverbetering van de organisatie.  

Vaste onderdelen van concerncontrol zijn advisering op Planning&Control, rechtmatigheid en risicomanagement en advisering aan de directie op de totale bedrijfsvoering van de organisatie.

Digitale dienstverlening

Met de implementatie van de nieuwe website, www.dronten.nl, medio 2016 is een sprong voorwaarts gemaakt met de digitale informatievoorziening en dienstverlening. Dit krijgt de komende jaren verder vorm. De achterliggende systemen zijn toekomstbestendig waar het gaat om verdere uitbouw van de digitale dienstverlening. De verdere ontwikkelingen binnen dienstverlening zijn nader toegelicht in programma 0.

ga terug