Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Overhead

Overhead

Innovatiebudget Nieuwe Verbindingen (€ 100.000 incidenteel 2020 tot en met 2023, nadeel)
Wat te bereiken?
Nieuwe Verbindingen zetten uiteen hoe het contact van de gemeente met onze inwoners en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan.
Hoe te bereiken?
Er worden Business Cases opgehaald uit de domeinen. Deze Business Cases zijn maatschappelijke vraagstukken rond de digitale overheidsdienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.

Vervanging Zaaksysteem (en mogelijk DocumentManagementsysteem) met bijhorende modules in relatie tot de digitale agenda, dienstverlening en privacy (bedrag p.m. structureel met name voor licenties, nadeel; bedrag p.m. incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Het ZaakGerichtWerken (ZGW) dient een nieuwe impuls te krijgen voor onder meer de Omgevingswet. Vragen die beantwoord dienen te worden zijn onder andere:

  • Zijn de systemen nog wel toegerust op nieuwe wettelijke ontwikkelingen zoals de omgevingswet, de archiefwet en onze visie op dienstverlening naar onze samenleving?
  • Passen de systemen in de Drontense architectuur voor de toekomst?

Door middel van een integrale benadering wordt met behulp van het antwoord op bovenstaande vragen de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven steeds verder geïntegreerd in het DNA van de gemeentelijke organisatie. Hierbij moeten we ons wel realiseren dat de systemen een middel zijn om een organisatiedoel te realiseren. ICT is dus geen doel op zich.
Hoe te bereiken?
Het Informatiebeleidsplan van 2017-2021 heeft een belangrijke aanzet gegeven om de bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Het Informatiebeleidsplan is ons stuurinstrument dat antwoord geeft op de vragen hoe het informatiemanagement is gericht (doelen / ambities), is ingericht (structuur) en wordt verricht (taken / projecten). Dit plan geeft integraal aan op welke punten onze informatievoorziening en daarmee ons informatiebeleid aandacht behoeft.
De gemeente dient in 2020 het Zaaksysteem en het DocumentManagementSysteem opnieuw aan te besteden. Het zaaksysteem bestaat nu uit een All-in One suite (Zaaksysteem, DMS, KlantContactSysteem, e-Formulieren generator en een website). Door deze aanbesteding van de suite kan de gemeente ook toekomstbestendig gaan werken aan de Drontense ICT Architectuur. De nieuwe impuls op het ZGW vereist daarom een programmatische aanpak met een programmaplan.

Digitaliseren bouwdossiers (€ 20.000 structureel, nadeel; € 400.000 incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Het digitaal beschikbaar stellen van bouwdossiers aan burgers en bedrijven.
Hoe te bereiken?
Door het opschonen en digitaliseren van analoge en papieren archieven.

Informatieveiligheid- en privacy bewustwording (€ 35.000 structureel, nadeel) en Privacy Officer (€ 40.000 2020 en 2021 incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn gemeenten sinds mei 2018 verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Naast toezichthoudende taken van de FG dienen ook adviserende en uitvoerende taken op het terrein van privacy belegd te worden bij een Privacy Officer (PO). Hierbij is functiescheiding van toepassing.
Een PO is verantwoordelijk voor het vormgeven en bewaken van het privacybeleid binnen de gemeente. Daarnaast kan de PO de FG ondersteunen bij het in kaart brengen van de risico’s door bijvoorbeeld een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren. Ook speelt de PO een belangrijke rol op de werkvloer met ondermeer privacy-bewustwordingsactiviteiten en hij of zij heeft een adviserende rol richting de vakafdelingen.
Inwoners en bedrijven verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig en adequaat omgaat met (persoons)informatie die goed is beveiligd tegen de toenemende dreiging van cybercriminaliteit en het onbewust onveilig handelen door de eigen medewerkers.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 75% van de informatieveiligheid- en privacy incidenten worden veroorzaakt door de houding en het gedrag van de eigen medewerkers.
Daarbij is het belangrijk dat de gemeente Dronten de betrouwbaarheid, juistheid en integriteit van haar informatie kan waarborgen.
Hoe te bereiken?
De PO-functie is nog niet belegd binnen de gemeente. Om het privacybeleid in al zijn facetten goed in de steigers te krijgen wordt voor een incidentele periode van 2 jaar een 0,5 fte voor invulling van de PO–functie gevraagd. In die periode kan bezien worden wat structureel nodig is.
Middels bewustwordingsactiviteiten en interne en externe audits willen we in de organisatie structureel aandacht vragen voor privacy en informatieveiligheid.
Dit zorgt voor kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen en daarmee een goede dienstverlening naar burgers en het bedrijfsleven.
Daarom eisen ondermeer de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG), DigiD en Suwinet dat er structureel  jaarlijks audits worden gehouden en dat er voor de gehele organisatie structureel bewustwordingsactiviteiten voor informatie/privacy veiligheid worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan structurele e-learning omgeving i-bewustzijn, sprekers/presentaties en het uitvoeren van informatieveiligheid-/privacy testen.

ICT totale extra lasten (€ 124.000 incidenteel, nadeel; € 85.000 structureel 2020, nadeel; € 95.000 structureel vanaf 2021 nadeel)

Wat te bereiken?
ICT faciliteert dagelijks heel veel medewerkers en zorgt ervoor dat gebruikers effectief hun werk kunnen doen.
Om de organisatie op een effectieve en (informatie)veilige wijze te kunnen faciliteren zijn er extra lasten geraamd voor onder andere kantoorsoftware, het beheer van inlogaccounts, het faciliteren van datagebruik en het doen van complexe voorspellingen, het vaststellen en oplossen van kwetsbaarheden van onze informatieveiligheid, voor het monitoren van websites en de centrale opslag van digitaal beeldmateriaal
Bijna elk project vanuit de vakgebieden bevat tegenwoordig een groot of klein aandeel ICT. Daarbij wil het vakgebied bedrijfsvoering de interne dienstverlening optimaliseren. Dit stelt onze collega’s in staat de dienstverlening naar burgers, bedrijven en instellingen verder te verbeteren.
Hoe te bereiken?
Door de aanschaf van nieuwe software en de uitbreiding van bestaande software wordt de organisatie ondersteund in haar verdergaande professionalisering op het gebied van dienstverlening, privacy van persoonsgegevens en informatieveiligheid. Om te kunnen voldoen aan het recht op verzoeken van inzage, verwijderingen of aanpassingen van persoonsgegevens door natuurlijke personen is een applicatie nodig om deze ongestructureerde data te beheren.   
De informatieveiligheid dient constant verbeterd te worden, hiervoor worden met behulp van zogenaamde penetratietesten de risico’s en kwetsbaarheden van onze informatiesystemen vastgesteld en worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen.
Op grond van de archiefwet worden voorbereidende werkzaamheden gestart voor het overbrengen van digitale archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in een archiefbewaarplaats (het e-depot) in aanmerking komen.
De inzet van software voor het beheren van foto’s, de controle van web-activiteiten, het monitoren van sociale media, blogs en nieuwssites op berichten die voor de gemeente Dronten van belang zijn. Daarnaast worden met webcare onze eigen sociale media accounts beheerd. De crisiscommunicatie binnen de veiligheidsregio maakt hier ook gebruik van. Het Informatiebeleidsplan is vastgesteld in 2017. De ontwikkelingen in de ICT gaan op bepaalde aspecten dusdanig snel dat bij het opstellen van het informatiebeleidsplan dit nog niet (volledig) kon worden voorzien. De aanvullende middelen voor de ICT worden in totaal geraamd op: € 124.000 incidenteel en structureel € 85.000 in 2002 en € 95.000 vanaf 2021.

ARBO-beleid (€ 20.000 incidenteel, nadeel)

Goed werkgeverschap, gezond, vitaal en fit werken is van belang. Als werkgever investeren we in goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en klachten ten gevolge van het werk. Zo voorkomen we uitval en verzuim en verhogen we werkplezier. Het is noodzakelijk om periodiek een inventarisatie te maken van de gezondheidsrisico’s binnen het werk. Hiervoor voeren we (eens in de 4 jaar) een Risico inventarisatie en evaluatie uit, bieden we een periodiek medisch onderzoek aan de medewerkers aan en organiseren we activiteiten in het kader van vitaliteit en fitheid.

Communicatiebeleidsplan (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)

In 2019 wordt het communicatiebeleid herijkt. Er is een aantal redenen waardoor de tijd rijp is voor een nieuw communicatiebeleidsplan. De grootste aanleiding is de veranderende samenleving en de andere rol die de overheid hierdoor krijgt. Daarnaast is het college in 2018 geïnstalleerd, met nieuwe doelen, ambities en het maken van nieuwe verbindingen. Ook het college heeft te maken met de andere rol van de overheid en kan handvatten gebruiken om hier goed mee om te gaan. Tenslotte is de gemeentelijke organisatie in 2017 een nieuwe koers ingeslagen: Dronten op Koers. En als de organisatiekoers verandert, verandert de communicatiekoers mee.

Verhoging budget externe juridische advisering (€ 70.000 incidenteel 2020-2023, nadeel)

Het budget voor uitbestede werkzaamheden juridische advisering (met name de juridische dienstverlening door onze huisadvocaat) bedraagt € 16.600. In de afgelopen vijf jaar is gemiddeld € 94.322 uitgegeven. In een juridiserende samenleving, een groeiend aantal taken van de gemeente en mede daarmee samenhangend meer juridisch ingewikkelde dossiers zal het beroep op externe juridische dienstverlening toenemen. Het is zaak voor externe werkzaamheden juridische dienstverlening een reëel budget te begroten. Om die reden wordt voorgesteld om het budget vanaf 2020 te verhogen. In eerste instantie wordt ervoor gekozen om dit budget incidenteel op te hogen. Er wordt bezien hoe dit voor de toekomst kan worden beperkt.

Transitiebudget (€ 283.000 incidenteel 2020-2023 (€ 147.000 in 2020, € 112.000 in 2021, € 12.000 in 2022 en 2023), nadeel; € 10.000 structureel vanaf 2021, nadeel)

De maatschappij verandert snel. Dat vraagt van de organisatie dat we hier met snelheid op kunnen inspelen. Het transitiebudget is nodig om deze schakeling te kunnen maken en heeft als doel de veranderende eisen op het gebied van regelgeving, scholing en opleiding te bekostigen. Dit betekent dat het budget aangewend kan worden voor de volgende zaken:

  • Als mobiliteitsbudget voor medewerkers;
  • Verbeteringen in de kwaliteit van het regelingen en verordeningenbestand;
  • Project Klinkende taal, waarbij de pilot die in 2018 is gestart wordt ingebed in het dagelijkse werk en alle medewerkers een 'word plug in' hulpmiddel krijgen waarbij alle documenten, brieven en e-mails op B1 niveau opgesteld kunnen worden.

Overheadkosten personeelsformatie (€ 51.600 incidenteel 2020 - 2022, € 31.600 incidenteel 2023, nadeel)
Bij formatiewijzigingen, zoals toegelicht bij de verschillende taakvelden in de programma's onder nieuw beleid, is € 20.000 per fte begroot voor overheadkosten.
In deze begroting betreft dit:

ga terug