Programma 1 Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Projectleider ondermijning (€ 84.100 incidenteel 2020, 2021 en 2022, nadeel)

Wat te bereiken?

Het tegengaan van ondermijning van de democratische rechtsorde is fundamenteel in de 8e opgave van het Interbestuurlijk programma: goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving. De bestrijding van ondermijningsactiviteiten heeft ook in gemeente Dronten aandacht.

Hoe te bereiken?

Vanuit de landelijke agenda, de (concept) Veiligheidsstrategie Midden Nederland als het huidige IVB (2016-2019) is de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit een speerpunt. Ook voor het nieuwe IVB (2020-2023) wordt voorgesteld om ondermijning als speerpunt te benoemen. Aangezien ondermijning een zeer abstract en ongrijpbaar fenomeen is, is het cruciaal goed zicht te krijgen op de omvang hiervan en belangrijker nog een effectieve aanpak hierop. Binnen het huidige cluster veiligheid ontbreekt het hiervoor eenvoudigweg aan voldoende capaciteit waardoor uitbreiding op dit thema noodzakelijk is. Het is een onderwerp dat weliswaar vanuit de veiligheidshoek wordt aangepakt (bestreden), maar door de gehele organisatie en gemeente (gemeenschap) speelt en voelbaar is. Wij stellen dan ook voor de eerste aanzet (inzicht krijgen in de gemeentelijke problematiek en de hoogte ervan) 1 Fte voor de functie van integraal projectleider ondermijning (schaal 11 € 104.100; waarvan € 20.000 binnen taakveld 0.4 overhead) aan te stellen. De verwachting is dat een eerste verkenning plus de daarvoor noodzakelijke aanpak op casusniveau dusdanig veel werk voor diverse afdelingen (denk aan handhaving en Publiekszaken) oplevert dat verdere formatie uitbreiding noodzakelijk is om de gewenste aanpak slagvaardig uit te voeren.

Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)

Het permanent bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan. Landelijk zijn thema's als belastingontduiking, witwassen, vormen van fraude, ondermijning en mensenhandel of uitbuiting op vakantieparken hierbij actueel.
Permanente bewoning kan leiden tot slechte leefomstandigheden, verstoring van natuur, criminaliteit, overlast en onveiligheid en is een voedingsbodem voor ondermijnende activiteiten. Er is nog geen compleet beeld bij de aard en de omvang van de problematiek in Dronten.  Hiervoor is onderzoek nodig. Omdat geen structurele handhaving op deze overtredingen plaatsvindt, is het aannemelijk dat permanente bewoning van recreatiewoningen in Dronten in enige vorm voorkomt.  

Wat te bereiken?

Bijdragen aan verbetering van het sociaal-maatschappelijk leefklimaat, passend in een beeld waarbij de lokale democratie sterker en zelfredzamer wordt.

Hoe te bereiken?

Zodra de projectleider is aangesteld, zal hij/zij de opdracht voor het onderzoek naar ondermijning binnen bewoning recreatiewoningen verstrekken. Pas dan is de omvang en het offertebedrag van dit onderzoek te definiëren.

Motie Legesvrijstelling lokale goededoelenorganisaties (€ 3.000 structureel, nadeel)

Het college vond de raadsmotie sympathiek en geeft hier uitvoering aan door in de Legesverordening 2020 op te nemen dat activiteiten die georganiseerd worden door goededoelenorganisaties vrijgesteld zijn van leges.  Hierbij wordt onder een goededoelenorganisatie in ieder geval verstaan:

  1. een organisatie die is opgenomen op de actuele lijst van erkende goede doelen met CBF-keur, zoals die jaarlijks wordt gepubliceerd door Centraal Bureau Fondswerving;
  2. een organisatie die is opgenomen op de actuele lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zoals die door de rijksbelastingdienst wordt vastgesteld.

Indien u dit kader tijdens de behandeling van de Legesverordening 2020 verruimt, zal dit effect hebben op genoemd financieel nadeel.  

ga terug