Programma 1 Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Gevolgen beleidskeuzes twee bestuursconferenties Veiligheidsregio Flevoland (VRF) (€ 52.146 structureel extra nadeel 2020, vanaf 2021 jaarlijks oplopend met € 185.701 structureel nadeel tot en met 2025)

De bij gemeenten reeds bekende Ontwerpbegroting 2020 was gebaseerd op de primitieve begroting en drie begrotingswijzigingen 2019 (totale verhoging van € 1,48 mln, waarvan de structurele meerkosten voor gemeente Dronten € 81.402 waren).
De zes Flevolandse burgemeesters hebben aangegeven op basis van a) het besluit van begrotingsuitbreiding en b) richtinggevende uitspraken over kostenverdeelsleutel alvast het meerjarenperspectief in de begroting op te nemen. In november zal het AB het definitieve rapport met de voorlopige effecten van de keuzes uit de twee bestuursconferenties agenderen. Als daar een voorlopig besluit op wordt genomen volgt vervolgens een zienswijzentraject voor wijziging van de begroting en de GR.

De 1e bestuursconferentie (bepalen van de 'koek') heeft plaatsgevonden op 24 juni 2019, waarbij het AB de voorkeur heeft uitgesproken voor TS Flex goed, totale kosten van dit besluit € 3.504.400, waarmee de begroting van de VRF uitkomt op € 23.804.534. De structurele meerkosten voor Dronten kwamen daarmee op € 463.307.  
Tijdens de 2e bestuursconferentie is gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel op basis van het gemeentefonds met een ingroeimodel van vijf jaren voor de nadeelgemeenten (verdeling van de 'koek').
Voor Dronten zijn de aanvullende structurele gevolgen van de 2e bestuursconferentie in 2020 € 52.146. Vervolgens zal de gemeentelijke bijdrage vijf jaren (2021-2025) opgeplust worden met € 185.701 als structureel nadeel om uiteindelijk aan te sluiten bij de herverdeeleffecten van de 'koek'. De structurele meerkosten voor Dronten komen daarmee op € 980.652 na vijf jaren (na bepaling en verdeling van de 'koek').  

ga terug