Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Vastgestelde regelgeving en beleidsnota's

Financiële verordening 2017
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2003
Toekomstvisie De kracht van Dronten 2014
Visie op Dienstverlening 2019-2023
Archiefverordening 2018
Inspraakverordening 2007
Referendumverordening 2013
Delegatiebesluit ex artikel 3.10 Wro
Delegatiebesluit 2008
Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders 2015
Verordening ambtelijke bijstand raad en raadsleden 2003
Verordening op de vertrouwenscommissie 2016
Verordening rechtspositie gemeentelijke rekenkamer 2013
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2006
Verordening bestuurlijke integriteit voor bestuurders 2012
Verordening regelende de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning 1974
Verordening duurzaamheidslening 2013
Verordening commissie bezwaarschriften 2016
Reglement van orde van de raad 2017
Verordening huishoudelijk reglement van het presidium Dronten 2013
Verordening vergoeding leden stembureaus 2004
Verordening werkgeverscommissie 2011
Instellingsbesluit werkgeverscommissie
Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeester Dronten 2018
Register gemeenschappelijke regelingen Dronten
Beleidsregel Besluit proceskosten bestuursrecht
E-mail protocol digitaal berichtenverkeer gemeente Dronten
Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Dronten 2016
Regeling klokkenluiders gemeente Dronten 2011
Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag gemeente Dronten 2011
Gedragscode voor ambtenaren en overige (tijdelijke) medewerkers van de gemeente Dronten 2011
Verordening bestuurlijke integriteit voor bestuurders van de gemeente Dronten 2012
Bezoldigingsverordening gemeente Dronten 2014
Regeling werktijden 2014 gemeente Dronten
Verordening fractievergoedingen 2015
Sociaal statuut gemeente Dronten 2015
Controleverordening 2016
Instructie voor de griffier
Regeling budgetbeheer gemeente Dronten 2016
Mandaat presidium en griffier
Mandaatbesluit 2018
Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand 1996
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2006
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019
Beleidsregel integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2016
Reglement burgerlijke stand 2016
Verordening reclamebelasting 2017
Verordening precariobelasting 2019
Verordening inburgering gemeente Dronten 2010
Regeling briefadres gemeente Dronten 2017
Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Dronten 2017
Beleidsregels debiteuren 2018
Reglement van orde college 2018
Verordening op de Auditcommissie Dronten 2018
Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar 2019
Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Dronten 2019
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Dronten 2019
Verordening op de rekenkamer 2017
Verordening op de raadscommissie(s) 2017
Accommodatiebeleidsplan 2015-2020