Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Overhead

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het BBV voorgeschreven dat vanaf het programmaplan 2017 een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.
In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. De definitie voor overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Conform deze nieuwe voorschriften is de overhead in deze Programmabegroting centraal begroot in programma 0 onder het taakveld overhead (0.4).

De begrote overhead, na doorbelasting aan de grondexploitaties en exclusief de incidentele kosten die te maken hebben met de vernieuwbouw van het gemeentehuis, bedraagt 15,4 miljoen. De materiële overhead bestaat hoofdzakelijk uit ICT-kosten, de kosten van het gemeentehuis en De Reest.

In de tabel hierna is een uitsplitsing weergegeven naar de verschillende overhead gerelateerde loonkosten:

Specificatie overhead

2020

Leidinggevenden en managementondersteuning primair proces (hiërarchisch)

2.399.638

P&O/HRM

462.200

Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging)

495.060

Informatievoorziening en automatisering (ICT)

1.645.168

Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie

1.207.738

Juridische zaken

442.513

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

263.252

Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie

344.309

Informatiebeheer (DIV)

244.594

Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)

193.628

Overig (o.a. detacheringen, bovenformatief, programma Dienstverlening, wet banenafspraak)

819.471

Toerekening salariskosten overhead aan grondexploitaties

-588.437

Totaal salariskosten ondersteunende medewerkers na toerekening grondexploitaties

7.929.134

Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

In de BBV definitie wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead. De tijdelijke huisvestingskosten gedurende de verbouwing van het gemeentehuis wordt gezien van incidentele aard en de omvang van deze kosten is buiten beschouwing gelaten bij de toerekening van kosten. De structurele hogere afschrijvingslasten van het gemeentehuis, zullen na realisatie in 2021, zorgen voor een verder stijgend overheadpercentage. Het overheadpercentage voor 2020 bedraagt 57%.

Het overheadpercentage ten behoeve van de kostendekkendheid van de tarieven en de
doorbelasting naar de grondexploitaties komt hiermee op 86%. Bij de berekening van dit percentage wordt uitgegaan van de totale salariskosten verminderd met de salariskosten van medewerkers van de ondersteunende teams afgezet tegen de totale overheadkosten.

Overhead

2017

2018

2019

2020

Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams

6.200.000

7.000.000

7.300.000

7.900.000

(1)

Materiële overhead

4.600.000

5.200.000

6.400.000

7.500.000

(2)

Totale overhead

10.800.000

12.200.000

13.700.000

15.400.000

(1)(2)

Totale salariskosten

19.800.000

22.700.000

24.500.000

27.000.000

(1) inclusief toerekening kosten aan GREX. Het jaar 2020 is exclusief incidentele exploitatiekosten in verband met vernieuwbouw gemeentehuis

(2) na toe te rekenen activa aan taakvelden