Financiële positie en de toelichting

EMU-saldo

EMU-saldo begroting

+/-

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves)

+

-12.271

-12.516

-5.739

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

3.533

5.060

4.092

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

5.273

4.021

4.021

Investeringen in materiële vaste activa die op de balans ultimo jaar worden geactiveerd

-

9.494

15.000

5.000

Toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen investeringen die niet via de exploitatie lopen

+

0

0

0

Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa

+

0

0

0

De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa

-

0

0

0

Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken

-

4.321

4.237

3.087

Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs)

+

15.440

9.918

12.749

De boekwinst op grondverkopen (schatting)

-

0

0

0

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-

2.408

2.381

3.296

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht

-

0

0

0

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-

0

0

0

Posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, met een min vergroten het EMU-tekort.