Financiële positie en de toelichting

Geprognosticeerde balans

ACTIVA

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

VASTE ACTIVA

Immaterieel

12.843

12.221

12.271

11.950

11.629

11.629

Materieel

53.701

58.075

64.761

80.632

76.503

76.503

Financieel

41.559

16.678

16.498

15.883

15.268

15.268

TOTAAL VASTE ACTIVA

108.102

86.974

93.530

108.465

103.400

103.400

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden :

Onderhanden werk waaronder IEG's

28.118

29.701

28.177

28.177

28.177

28.177

Totaal voorraden

28.118

29.701

28.177

28.177

28.177

28.177

Uitzettingen < 1 jaar :

Schatkistbankieren

8.784

41.965

13.100

11.100

12.017

8.866

Vorderingen op openbare lichamen

6.880

4.500

5.943

4.500

4.500

4.500

Overige vorderingen

4.548

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal uitzettingen

20.212

50.465

23.043

19.600

20.517

17.366

Liquide middelen

847

0

0

0

0

0

Overlopende activa

1.487

500

500

500

500

500

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

50.664

80.666

51.720

48.277

49.194

46.043

PASSIVA

PASSIVA

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2022

VASTE PASSIVA

Reserves

95.113

94.040

78.340

78.497

77.854

77.210

Voorzieningen

31.717

41.257

39.276

39.967

40.662

41.355

Vaste schulden > 1 jaar

22.453

19.343

17.134

27.278

24.078

20.878

TOTAAL VASTE PASSIVA

149.283

154.640

134.750

145.742

142.594

139.443

VLOTTENDE PASSIVA

Kasgeldlening

0

0

0

0

0

0

Overige schulden

2.071

4.000

3.500

4.000

4.000

4.000

Overlopende passiva

7.412

9.000

7.000

7.000

6.000

6.000

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

9.483

13.000

10.500

11.000

10.000

10.000

TOTAAL PASSIVA

158.766

167.640

145.250

156.742

152.594

149.443