Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

0.1

Bestuur

-2.397

-2.481

-2.727

-2.716

-2.651

-2.451

0.2

Burgerzaken

-1.894

-2.164

-1.952

-1.998

-1.997

-2.062

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-511

-447

-529

-534

-534

-533

0.4

Overhead

-13.313

-18.242

-19.928

-16.090

-15.789

-15.727

0.5

Treasury

2.048

-2.537

-1.697

-1.848

-1.991

-2.123

0.62

OZB niet-woningen

-536

-526

-572

-572

-572

-572

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

351

87

87

87

-263

0.8

Overige baten en lasten

-

-1.284

-890

-899

-899

-932

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-257

-

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

-16.860

-27.330

-28.208

-24.570

-24.346

-24.663

Baten

0.1

Bestuur

68

-

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

739

716

709

709

709

709

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

226

246

246

246

246

246

0.4

Overhead

287

279

304

204

204

204

0.5

Treasury

991

7.578

7.136

7.096

7.056

7.055

0.61

OZB woningen

5.460

5.393

5.566

5.566

5.566

5.566

0.62

OZB niet-woningen

3.703

3.950

4.016

4.016

4.016

4.516

0.63

Parkeerbelasting

31

8

8

8

8

8

0.64

Belastingen overig

1.431

1.108

1.108

1.108

193

193

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

57.344

58.444

60.108

60.484

60.855

61.176

0.8

Overige baten en lasten

-

16

16

16

16

16

Subtotaal Baten

70.280

77.738

79.217

79.453

78.869

79.689

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-10.628

-20.367

-312

-412

-12

-12

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

2.245

26.538

1.286

2.120

2.569

2.204

Resultaat programma 0

45.037

56.579

51.985

56.593

57.081

57.218