Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen (€ 25.000 in 2020 en 2021 incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Een bereikbare en verkeersveilige infrastructuur in de kernen en het buitengebied van de gemeente Dronten.
Hoe te bereiken?
Het monitoren van de verkeersveiligheid is belangrijk om voor specifieke vraagstukken onderzoeken te doen. Vanwege alle (komende) ontwikkelingen is het belangrijk om de verkeerssituatie goed te blijven monitoren. Daarnaast zal het nodig zijn om voor specifieke vraagstukken een verkeerskundig onderzoek te doen. We betrekken de samenleving hierbij, bijvoorbeeld door vanuit een digitale enquête knelpunten en verbeterpunten in beeld te brengen.

Fietsverbinding De Zate - De Noord (Bedrag p.m. incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Een goed en volwaardig fietsnetwerk, waarbij beperkingen of barrières waar mogelijk worden weggenomen. Voor deze situatie is de wens de bestaande oeververbinding (brug) te verbreden om de langzaam verkeer verbinding Dronten Noord – centrum Dronten te verbeteren.
Hoe te bereiken?
In samenspraak met de omgeving bepalen welke aanvullende maatregelen gewenst/noodzakelijk zijn om deze fietsverbinding te verbeteren.

Fiets- en wandelpad De Gilden (Krediet € 100.000: € 5.000 structurele kapitaallasten, nadeel; € 2.000 dekking Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen, voordeel)

Wat te bereiken?
Op basis van de uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie inzetten op het vergroten en versterken van de belevingswaarde van ons mooie gebied. ‘We hebben mooie dorpen omringd door een groene landelijke omgeving. De vele wandel- en fietsroutes verbinden onze centra en dorpen’.
Hoe te bereiken?
Afronding van de hoofdstructuur groen in woonwijk De Gilden door het stelsel aan recreatieve wandel/fietspaden aan te sluiten met de bestaande padenstructuur. Het maakt het mogelijk om vanuit de eigen buurt aan te takken op het pad en zo een wandeling te maken met de hond, een rondje hardlopen etc.

Uitrol netwerk elektrische laadpalen (€ 10.000 structureel, nadeel)

Wat te bereiken?
Uitvoering geven aan de duurzaamheidsambities die in het Klimaatbeleidsplan en Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan zijn opgenomen. In de wijken voorzien in een netwerk aan laadpalen voor elektrische auto's (zie ook raadsinformatiebrief U18.014910).
Hoe te bereiken?
Op basis van de geprognosticeerde laadbehoefte en ontwikkelde plankaart betekent dit dat er circa 20 laadpalen per jaar geplaatst moeten worden (beleidsregels laadinfra). Het aantal openbare laadpalen dat daadwerkelijk geplaatst wordt is afhankelijk van de aanvragen. De uitvoering wordt gecoördineerd door de Metropool Regio Amsterdam Elektrisch (MRA-E) waar de gemeente Dronten samen met 80 andere gemeenten bij aangesloten is.

Uitbreiding P+R station Dronten (€ 75.000 incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Stimulering van het gebruik van Openbaar Vervoer door voldoende parkeercapaciteit in de directe omgeving van station Dronten.
Hoe te bereiken?
Het huidige P+R-terrein uitbreiden met circa 50 extra parkeerplaatsen.

Ontwikkeling Lelystad Airport

Wat te bereiken?

We zoeken de balans tussen steun voor het ontwikkelen van Lelystad Airport en het zo minimaal mogelijk laten zijn van de overlast.

Hoe te bereiken?

  • We dienen een zienswijze in tegen het ontwerp-Luchthavenbesluit Lelystad Airport;
  • We bereiden een reactie voor op de herindeling van het Nederlandse luchtruim;
  • We laten ons adviseren over het in te zetten traject ten aanzien van de compensatie en gaan daar het gesprek over aan met het ministerie/de minister;
  • We brengen de kansen en voorwaarden voor de ontwikkeling van Lelystad Airport in beeld en gaan lokaal en regionaal met ondernemers in gesprek om de economische kansen te verzilveren.

Goede ontsluiting van onze gemeente via OV en auto

Wat te bereiken?

De samenleving mag van ons verwachten dat we ons blijven inzetten voor een goede ontsluiting van onze gemeente via OV en auto. Specifieke aandachtspunten zijn de N50/A50 en de passage Roggebotsluis, de bereikbaarheid van Lelystad Airport en het evenemententerrein Walibi.

Hoe te bereiken?

We werken samen met onze partners om het knelpunt Roggebotsluis per 2023 op te lossen. Hiermee versterken we de positie en aantrekkelijkheid van Dronten. We zetten ons ook in, samen met onze partners (Regio Zwolle) en provincie Flevoland, op de verdere afronding van het project van A-Z (Alkmaar-Zwolle). Dit raakt ook de ontwikkeling van de N50 en de A28. We brengen de belangen van Dronten in bij het opstellen van een bereikbaarheidsvisie Regio Zwolle. Hierbij benoemen we kansen en vragen we aandacht voor alle modaliteiten. We vragen bij de concessieverlener (provincies) aandacht voor de versterking van het openbaar vervoer, onder andere in de verbinding naar de Veluwe en ons buitengebied. Voor de bereikbaarheid van Lelystad Airport brengen we de kansen en voorwaarden in beeld. Hierover gaan we in gesprek met het ministerie en de provincie. De bereikbaarheid van het evenemententerrein wordt opgepakt met de provincies Gelderland, Flevoland en de betrokken gemeenten Elburg en Harderwijk en de organisatoren van de evenementen.

ga terug