Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Verbonden partijen per programma

Verbonden partij

Type

Jaarlijkse bijdrage

GGD Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

€ 864.000

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

Vennootschappen/Coöperaties

n.v.t.

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Gemeenschappelijke regelingen

€ 986.704