Programma 1 Veiligheid

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

PRG

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Omschrijving

1

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

Dronten

2,00

Politie

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

Nederland

2,50

1

Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

Dronten

3,30

Politie

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

Nederland

4,80

1

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

Dronten

1,16

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen

Nederland

1,45

1

Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000  inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

Dronten

4,70

Politie

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven

Nederland

5,40

1

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inw 12-17jr

2018

Dronten

125,00

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie

Nederland

119,00

1

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

Dronten

0,70

Politie

het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Nederland

2,20