Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Beleid

Het beleid van Dronten voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de volgende nota’s:
Beleids- en beheerplan wegen 2016-2020;
Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2017-2021;
Beleidsplan verlichting in de openbare ruimte 2018-2027;
Beheerplan openbare verlichting 2018-2022;
Groenbeleidsplan gemeente Dronten 2017;
Groenbeheerplan gemeente Dronten 2010-2015*;
Beheerplan dorpsbossen gemeente Dronten 2014-2018*;
Bomenbeheerplan gemeente Dronten 2012-2016*;
Beheer- en onderhoudsplan halfverhardingen 2012-2016*;
Beheer- en onderhoudsplan dorpsbosvoorzieningen 2014-2018*;
Beheer- en onderhoudsplan Stranden en voorlanden 2008-2017***;
Speelruimteplan 2018;
Gemeentelijk Rioleringplan Dronten 2016 t/m 2021;
Accommodatiebeleidsplan 2015-2020 **.

* Begin 2019 zijn het groenbeheerplan, beheerplan dorpsbossen en bomenbeheerplan geactualiseerd. Behandeling van deze geactualiseerde beheerplannen staat voor tweede helft 2019 op de planning.

** Het accommodatiebeleidsplan is in ontwikkeling en wordt in de periode tot en met 2020 samen met de PO-scholen, gelegen in het centrum, opgesteld.

*** In 2019 is gestart met de uitvoering van de bestuursopdracht Ontwikkeling Strandbeleid. De verwachting is dat het toekomstbestendig beleidskader voor aanvang van het recreatieseizoen 2020 is opgeleverd.

Wegenbeheer en verhardingen

In 2016 is het beheerplan wegen vastgesteld. De norm waarop het onderhoud wordt gepleegd is CROW-niveau B voor centra, fiets- en voetpaden. Voor alle overige wegen is dat CROW niveau C. Inspecties vinden elk jaar plaats (naast de reguliere schouw die meerder keren per jaar plaatsvindt). Hieronder zijn de meest in het oog springende uitvoeringsprojecten conform plan voor 2020 weergegeven:

Rehabilitatie programma 2020:
·   Professor Zuurlaan;
·   Visvijverweg;
·   De Zuid/Walvisstraat;
·   Gildepenningdreef;
·   Passeerstroken.

Bermversteviging 2020:
·   Hondweg.
Het college onderzoekt of in 2020 nog een versnelling te realiseren is ten aanzien van bermversteviging.

Riolering

In 2016 is het gemeentelijk rioleringsplan(GRP) vastgesteld voor de periode 2016-2021. Het GRP houdt naast de zorgplicht voor afvalwater tevens een zorgplicht voor hemel- en grondwater in. Voor de zorgplicht afvalwater gaat de hoofdtaak naar gedegen beheer. In het GRP zijn de nieuwe maatregelen beschreven waar de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven. De onderstaande projecten worden in 2020 opgepakt:

  • vestigen van recht van opstal voor eigendommen van derden in het openbaar gebied;
  • een start maken met het opstellen van een nieuw water(riolerings)plan inclusief kostendekkingsplan. Indien mogelijk in samenwerking met onze partners(waterschap en gemeenten);
  • start maken met opstellen van een Rasmariant analyse, waarmee we de levensduur van de riolering beter kunnen inschatten.

Een deel van deze projecten loopt door tot het einde van de planperiode in 2021.

Openbaar Groen

Ten behoeve van een goed groenbeheer is in 2017 een nieuw groenbeleidsplan voor al het groen in de dorpskernen van de gemeente gemaakt en vastgesteld. In dit groenbeleidsplan is tevens het beleid op de dorpsbossen en het bomenbeleidsplan geïntegreerd. Conform de kaders zoals vastgelegd in dit beleidsplan en het afgesproken kwaliteitsbeeld wordt het openbaar groen in 2020 onderhouden.

Speelvoorzieningen

In 2020 worden de speelvoorzieningen in de gemeente Dronten vervangen en onderhouden conform het nieuwe Speelruimteplan. In dit nieuwe plan wordt vooral ingestoken op het omvormen van formele speelruimte naar meer informele speelruimte, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gehele openbare ruimte.
Het beheer is op orde en de speelvoorzieningen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Openbare verlichting

In 2018 is het OV-beleids- en onderhoudsplan vastgesteld waarin de nieuwe beleids- en onderhoudskaders voor openbare verlichting worden aangegeven voor de komende jaren. In het plan is besloten om bewuster te gaan verlichten (meer maatwerk per locatie) en daar ook de inwoners, verenigingen en bedrijven bewustzijn over te creëren.

Bruggen, steigers en vlonders

In 2016 is een nieuw beheerplan- en onderhoudsplan voor civieltechnische kunstwerken (waaronder bruggen) vastgesteld. Op basis van de beschikbare middelen zal groot onderhoud en jaarlijks onderhoud plaatsvinden van de bij de gemeente in bezit zijnde voorzieningen. De oorspronkelijke planning uit het beheerplan dient als uitgangspunt, aangevuld met de inventarisatie die nu plaatsvindt.

Accommodatiebeleid, beheer, renovatie en vervanging

In juni 2015 is het accommodatiebeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is een beheercyclus voor de komende decennia vastgelegd, die in periodes van 5 jaar concreet wordt uitgewerkt. We geven in 2020 verder uitvoering aan het
vastgestelde accommodatiebeleid en we gaan dit herijken.

Het nieuwe Aat De Jonge zwembad wordt opgeleverd, we starten met het MFC in Swifterbant, In Biddinghuizen is gestart met de tweede fase van het MFG, we komen met een programma van eisen voor de praktijkschool. Daarnaast gaan we verder met het ontwikkelen van de plannen voor Primair Onderwijs in het centrum en Swifterbant.

Beleid stranden

In 2019 wordt de beleidsvisie stranden opgesteld. Hierin wordt onderzocht hoe de stranden voor nu en in de toekomst recreatief succesvol kunnen zijn. Hiertoe wordt in beeld gebracht welke ontwikkelingen er rondom de stranden spelen en wat er voor nodig is om bijvoorbeeld het beheer en onderhoud straks beter te kunnen organiseren.

Bij de totstandkoming van deze beleidsvisie wordt een zorgvuldig participatieproces doorlopen waarbij de diverse belanghebbenden uit het gebied actief betrokken worden.