Paragraaf subsidies

Beleid

Voor het jaar 2020 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

  • Algemene subsidieverordening;
  • Subsidiebeleidsregels 2020.

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken geformuleerd.

De gemeente Dronten kent basissubsidies en (structurele) activiteitensubsidies.

In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kadernota 2020 opgenomen. De meeste activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is echter geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger.

Subsidies gemeente Dronten

Taakveld

Omschrijving

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Communicatie

0.4

Nieuwjaarsbijeenkomst

4

0

0

0

0

0

Communicatie

0.4

100 jaar Zuiderzeewet

2

0

0

0

0

0

Cofinanciering LEADER

0.5

Cofinanciering Leader

0

450

0

0

0

0

Economische ontwikkeling algemeen

3.1

Internet buitengebied

10

0

0

0

0

0

Economische ontwikkeling Actieplan Centrum Dronten

3.1

Stiching Does *

150

187

187

187

187

187

Bevordering recreatie en toerisme

3.4

St. Flevomeer Bibliotheek, VVV activiteiten

15

13

13

13

13

13

Onderwijsbegeleiding

4.3

Samenwerkingsverband WSNS

31

31

31

31

31

31

Voor- en vroegschoolse educatie

4.3

Peterspeelzaal- en schoolmaatschappelijk werk

551

515

515

490

490

490

Lokaal onderwijsbeleid

4.3

Diverse projecten

22

15

15

15

15

15

Volwasseneneducatie

4.3

Taaltraining

49

8

0

0

0

0

Leerplichtwet

4.3

Plustrajecten het Perron

37

0

0

0

0

0

Leerplichtwet

4.3

GGD ziekteverzuimbegeleiding VO

21

0

0

0

0

0

Stimulering sport

5.1

Sportevenementen en -promotie

95

52

52

52

52

52

Brede Impuls combinatiefuncties - buurtsportcoach

5.1

Buurtsportcoach

180

222

222

222

222

222

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

100 jaar Zuiderzeewet

15

0

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Bijdrage aan evenementen

15

15

15

15

15

15

Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen

5.3

Wereldwinkel

31

33

33

33

33

33

Stimuleringsbudget Kunstprojecten

5.3

Lokale initiatieven

0

22

22

22

22

22

Kunst in openbare ruimte

5.3

Bijdrage aan evenementen

31

37

12

12

12

12

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Basissubsidies verenigingen

28

28

28

28

28

28

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Maatschappelijk fonds

5

10

0

0

0

0

Openbare bibliotheken

5.6

Exploitatie openbare biblioheken

1.550

1577

1599

1599

1599

1599

Stimuleringsbudget Ver. Van Dorpsbelangen

5.7

Dorpsbelangen

15

30

30

30

30

30

4 mei herdenking

5.7

Stichting 4 mei Herdenking Dronten

10

10

10

10

10

10

Multifunctioneel centrum Dronten (Nieuwe Meerpaal)

5.7

Exploitatie, aflossing en rente

3.233

3293

3265

3265

3265

3265

MFG Biddinghuizen

5.7

Exploitatie

0

121

121

121

121

121

Opvang asielzoekers en statushouders

6.1

Bibliotheek integratie activiteiten

5

0

0

0

0

0

Opvang asielzoekers en statushouders

6.1

Vluchtelingenwerk

25

20

20

0

0

0

Beleidsontwikkeling en -advisering Kinderopvang

6.1

Peuterspeelzalen

380

438

358

357

357

357

Algemene voorziening WMO MO

6.1

o.a. Mee, OBD, Stg. Onder dak

560

478

75

75

75

75

Algemene voorziening Jeugd

6.1

Projecten jongerenwerk en verslavingszorg

31

49

49

49

49

49

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

6.1

MDF Algemeen maatschappelijk werk en Sociaal Raadslieden

404

411

365

365

365

365

Centrum voor Jeugd en Gezin

6.2

Centrum Jeugd en Gezin

686

791

792

792

792

792

Wijk- en buurtbeheer

6.2

buurtbemiddeling MDF

43

41

41

41

41

41

Armoedebeleid

6.3

MDF Schuldhulpverlening

272

288

293

268

268

268

Bijstand inkomensdeel WWB

6.3

Loonkostensubsidies

291

325

200

200

200

200

Uitvoering WWB werkdeel

6.5

MDF Schuldhulpverlening participatie

76

77

77

77

77

77

Gestructureerd huishouden

6.71

Hospice huishoudelijke ondersteuning

12

0

0

0

0

0

Opvang en beschermd wonen WMO

6.81

Woonstart

274

717

712

560

560

250

Overige openbare gezondheidszorg

7.1

De Meerpaal, gezonde leefstijl

85

85

0

0

0

0

Natuur- en milieueducatie

7.4

Boomfeestdag

0

1

1

1

1

1

* afhankelijk van de daadwerkelijke opbrengsten uit de Reclamebelasting

(Bedragen x € 1.000)

ga terug