Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wonen en bouwen

Wonen en bouwen

Optimalisatie BAG- en BGT-werkzaamheden (€ 117.000 incidenteel 2020, nadeel; € 106.000 incidenteel 2021-2023, nadeel; € 11.000 incidenteel 2020, nadeel)

Wat te bereiken?
Kwalitatief volledige en betrouwbare informatie.
Hoe te bereiken?
Door 1 Fte formatie-uitbreiding en implementatie van een mutatiedetectiesysteem.

Geo-visie: mutatiesignalering (€ 20.000 structureel, nadeel)

Wat te bereiken?
Het tijdig verwerken van mutaties, zodat voldaan wordt aan de wetgeving BAG.
Hoe te bereiken?
Implementatie van mutatiesignalering.

Doorontwikkeling gegevens basisregistraties (€ 5.000 structureel, nadeel; € 20.000 incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Kwaliteitsverbetering en het actueel houden van gegevens uit de basisregistraties en het opsporen van onrechtmatigheden.
Hoe te bereiken?
Doorontwikkeling van de huidige berichtenmodule tot een databank.

Woonvisie en ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest centrum Dronten (€ 170.000 incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Er is een adequaat en divers woonaanbod beschikbaar dat aansluit bij de ambitie uit de
woonvisie. We zetten in op innovatieve toekomstgerichte duurzame woonwijken met
groen in alle kernen. We omarmen nieuwe woonvormen als tiny houses, mantelzorg-wonen en levensloopbestendig wonen.
Hoe te bereiken?
Bij de actualisatie van de Woonvisie bepalen we de ambities na 2021.
We geven uitvoering aan de huidige woonvisie, deze loopt tot 2021. We bouwen per jaar gemiddeld 250 woningen naar behoefte, in Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten. We passen innovatieve woonvormen waar mogelijk toe.
We brengen potentiële ontwikkellocaties in beeld voor woningbouw. Te denken valt aan de vrijkomende locaties vanuit het accommodatiebeleid en de inzet op nieuwe huisvesting voor de scholen in het primair onderwijs.
We stellen een visie op over de ontwikkeling van de sporthal Het Dok.
We stellen een integrale ontwikkelvisie voor de west- en zuidzijde van het centrum op, gelet op de vrijkomende locaties van Ichthus College en Almere College.

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan (€ 45.000 in 2020 en € 15.000 in 2021 incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
De doelstellingen uit het Klimaatbeleidsplan realiseren, door uitvoering te geven aan het in 2019 opgestelde uitvoeringsprogramma.  
Hoe te bereiken?
Opstellen van een Transitievisie Warmte en Platform Duurzaam Doen Dronten faciliteren.

Subsidiecoördinator Duurzaamheid (€ 50.000 in 2020 en 2021 incidenteel, nadeel) incl. Amendement Kadernota 2020

Wat te bereiken?
Inzicht en overzicht van de financiële mogelijkheden zowel intern als extern voor de realisatie van ontwikkelingen en initiatieven binnen de gemeente Dronten.
Hoe te bereiken?
Inzet subsidiecoördinator voor een periode van 2 jaar. Het doel na deze 2 jaar is dat de subsidiecoördinator zichzelf terug gaat verdienen. De subsidiecoördinator brengt (vanuit een tijdelijke inzet) vooral de externe financieringsmogelijkheden in beeld (regionaal, provinciaal, landelijk en zelfs Europees). Hierbij zal vanuit een meer integrale blik bepaald worden welke ontwikkelingen (binnen de gemeente Dronten) met externe financiering mogelijk gemaakt kunnen worden.

Uitvoeringsagenda Woonvisie (€ 25.000 incidenteel, nadeel)

Wat te bereiken?
Vanuit de Woonvisie 2016-2020 het versterken van de positie van de gemeente Dronten in de regionale woningmarkt.
Hoe te bereiken?
Vanuit Citymarketing specifiek aandacht hebben voor het thema Wonen.

ga terug