Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

8.1

Ruimtelijke ordening

-663

-1.530

-1.590

-1.567

-848

-848

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-1.988

-2.102

-2.052

-2.052

-2.052

-2.052

8.3

Wonen en bouwen

-1.615

-2.026

-2.389

-2.041

-1.859

-1.842

Subtotaal Lasten

-4.266

-5.658

-6.031

-5.660

-4.759

-4.742

Baten

8.1

Ruimtelijke ordening

303

4

4

4

4

4

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.144

2.072

2.052

2.052

2.052

2.052

8.3

Wonen en bouwen

1.762

1.368

1.569

1.569

1.569

1.569

Subtotaal Baten

8.209

3.444

3.625

3.625

3.625

3.625

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-5.296

-

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

20.255

-

-

-

-

-

Resultaat programma 8

18.902

-2.214

-2.406

-2.035

-1.135

-1.118