Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

7.1

Volksgezondheid

-850

-924

-899

-930

-845

-855

7.2

Riolering

-2.104

-2.088

-2.160

-2.160

-2.160

-2.160

7.3

Afval

-4.297

-3.827

-4.122

-4.093

-4.121

-4.163

7.4

Milieubeheer

-1.105

-1.182

-1.303

-1.245

-1.232

-1.232

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-359

-340

-358

-348

-342

-341

Subtotaal Lasten

-8.715

-8.361

-8.842

-8.776

-8.700

-8.751

Baten

7.2

Riolering

2.673

2.641

2.555

2.555

2.555

2.555

7.3

Afval

5.488

4.973

4.953

4.948

4.947

4.947

7.4

Milieubeheer

-44

4

4

4

4

4

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

347

375

381

381

381

381

Subtotaal Baten

8.464

7.993

7.893

7.888

7.887

7.887

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-

-

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

102

-

-

-

-

-

Resultaat programma 7

-150

-369

-949

-887

-813

-863