Programma 4 Onderwijs

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

PRG

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Omschrijving

4

Absoluut verzuim

per 1.000 leerplichtigen

2017

Dronten

0,00

DUO/Ingrado

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017"

Nederland

1,82

4

Relatief verzuim

per 1.000 leerplichtigen

2017

Dronten

21,59

DUO/Ingrado

Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017"

Nederland

26,58

4

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

%

2016-2017

Dronten

1,80

DUO/Ingrado

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"

Nederland

1,90