Programma 3 Economie

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

PRG

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Omschrijving

3

Banen

aantal per 1.000 inw.15-65jr

2018

Dronten

627,40

LISA

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar

Nederland

774,00

3

Functiemenging

%

2018

Dronten

49,80

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

Nederland

52,80

3

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

Dronten

159,70

Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

Nederland

16,90

3

Netto arbeidsparticipatie

%

2018

Dronten

70,40

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking

Nederland

67,80

3

Vestigingen

2018

Dronten

149,40

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

Nederland

145,90