Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.1

Verkeer en vervoer

-7.839

-7.494

-6.334

-6.274

-6.240

-6.221

2.2

Parkeren

-35

-29

-30

-30

-30

-30

2.4

Economische havens en waterwegen

-185

-181

-181

-181

-181

-181

Subtotaal Lasten

-8.059

-7.704

-6.545

-6.485

-6.451

-6.432

Baten

2.1

Verkeer en vervoer

381

1.472

192

208

208

208

2.2

Parkeren

11

2

2

2

2

2

Subtotaal Baten

392

1.474

194

210

210

210

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-674

-2.800

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

1.671

70

74

74

74

74

Resultaat programma 2

-6.669

-8.960

-6.277

-6.201

-6.166

-6.147